Det här dröm­mer vi om

Vi i Kista - - BOSTAD -

Svens­kar­nas dröm­bo­en­de är skär­gårds­hus med sto­ra föns­ter och havs­ut­sikt, det sva­rar 28 pro­cent. 46 pro­cent, vill by­ta bo­stad. All­ra flest vill flyt­ta in­om sta­den där de bor. be­red­da att för­änd­ra sitt hem för att gö­ra det mer mil­jö­vän­ligt. är det förs­ta svens­kar­na skär

Näs­tan varan­nan svensk, 84 pro­cent är Klä­der och shop­ping

ned på om bo­en­de­kost­na­der­na steg med tvåtu­sen kro­nor i må­na­den.

svens­kar­na vill ha städ­hjälp hem­ma, 24 pro­cent vill få ma­ten hem­le­ve­re­rad och 19 pro­cent vill slip­pa tvät­ta.

62 pro­cent av

gå på bo­stads­vis­ning i vir­tu­al re­a­li­ty och var ti­on­de kan tän­ka sig att kö­pa bo­stad ut­an att ha sett den i verk­lig­he­ten.

15 pro­cent vill

ock­så att 46 pro­cent vill by­ta bo­stad. Träd­gård och sjö- el­ler havs­ut­sikt är svens­kar­na be­red­da att be­ta­la li­te ex­tra för. Väl på jakt ef­ter ny bo­stad, fö­re­drar svens­kar­na fort­fa­ran­de tra­di­tio­nel­la vis­ning­ar. He­la 15 pro­cent vill dock gå på bo­stads­vis­ning i vir­tu­al re­a­li­ty och var ti­on­de kan till och med tän­ka sig att kö­pa en bo­stad ut­an att ha sett den i verk­lig­he­ten.

Un­der­sök­ning­en vi­sar

Eri­ka Lin­dén Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.