Det är bäst med HUS­BY

– Det bäs­ta med Hus­by är män­ni­skor­na, sa­de Sven Ei­nars­son, från Hus­by konst- och hant­verks­för­e­ning. I många år har jag käm­pat för ett klot­ter­plank, och i år blev det av. Mer än 10 000 be­sök­te Hus­by­fes­ti­va­len, som an­ord­na­des för 21:a gång­en.

Vi i Kista - - SIDAN - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se

– Sam­ar­be­tet mel­lan fö­re­ta­gar­na, för­e­ning­ar­na och ägar­na av cent­rum fun­ge­ra­de myc­ket bra i år, sä­ger Sa­lam Kur­da, ord­fö­ran­de i fö­re­ta­gar­för­e­ning­en i Hus­by. Al­la som var med och or­ga­ni­se­ra­de var myc­ket nöjda. Fes­ti­va­lens ar­ran­gö­rer ha­de tur med väd­ret i år. I sol och vär­me kun­de be­sö­kar­na vand­ra mel­lan de två oli­ka sce­ner­na, äta mat, lyss­na på mu­sik el­ler se på dansupp­trä­dan­de. Bar­nen kun­de åka gra­tis ka­ru­sell, pro­va på par- kour, box­ning el­ler lä­ra sig stic­ka.

– Den som be­höv­de kun­de kol­la sitt blod­tryck gra­tis el­ler lä­ra sig att gö­ra sus­hi. Det fanns nå­got för al­la och det fun­ge­ra­de fan­tas­tiskt bra i år, sä­ger He­len Lars­son, som ar­be­tar med det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Svens­ka bo­stä­der i Hus­by.

Oli­ka ar­tis­ter upp­träd­de un­der he­la da­gen och mest ju­bel blev det när Keya, Hus- bys egen rap-stjär­na, kom upp på sce­nen.

– Han be­ty­der myc­ket för Hus­by och en­ga­ge­rar sig för ung­do­mar­na här, sä­ger He­len Lars­son. Det är han, och så­da­na som han, som är det so­ci­a­la kit­tet här. Det är de som gör Hus­by till en så­dan bra plats att le­va och bo på, trots de sto­ra so­ci­a­la pro­blem som finns här.

Det fanns nå­got för al­la.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

HUS­BY­FES­TI­VA­LEN. På tor­get un­der Hus­by­fes­ti­va­len fanns all värl­dens mat och un­der­håll­ning från lil­la sce­nen.

LÅNGVÄGA BE­SÖK. Ikram och Ha­li­ma från Lon­don var på be­sök på Hus­bys fes­ti­val.

DANS. En grupp från Kul­tur­sko­lan i Hus­by dan­sa­de in­dis­ka dan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.