I top­pen och bot­ten i Jär­va

Det bör­jar dra ihop sig till slut­tam­pen i fot­bolls­se­ri­er­na. Fle­ra av Jär­vas lag går myc­ket starkt och har avan­ce­mang i sik­te – me­dan and­ra klub­bar får äg­na hös­ten till en på­fres­tan­de bot­ten­strid.

Vi i Kista - - SIDAN - Anders Ek­ström

En väl ge­nom­förd match.

Nu bör­jar det dra ihop sig. Slut­ske­det av fot­bolls­se­ri­er­na har smu­git i gång på all­var och nu ska det av­gö­ras. Vil­ka går upp? Vil­ka stan­nar kvar – och vil­ka åker ur? För­ut­sätt­ning­ar­na är oli­ka för Jär­vas klub­bar in­för hös­ten. Det högst pla­ce­ra­de la­get Akro­po­lis går fort­satt starkt i Di­vi­sion 1 nor­ra. På lör­da­gen be­seg­ra­des Enske­de IK med 5-1 (2-0), och AIF ha­kar där­med på topp­la­gen BP och Va­salund.

– Vi för­de mat­chen och ha­de kon­troll. Men vi fick in­te hål på dem till en bör­jan. Då byt­te vi si­da på vå­ra ytt­rar och det gav ut­del­ning di­rekt. Roy Sev­gi­li gjor­de då två ra­ka as­sist, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Gi­an­nis Tsom­bos och fort­sät­ter.

– En väl ge­nom­förd match. På grund av ska­dor och av­stäng­ning­ar spe­la­de vi med en helt ny back­lin­je, men det gick bra än­då. Jag är jät­te­nöjd med se­gern.

Stor match­hjäl­te blev Luca Ger­bi­no Po­lo med fy­ra full­träf­far i vinst­mat­chen. Med si­na to­talt 15 mål le­der han nu he­la skyt­te­li­gan.

– Han be­ty­der myc­ket med si­na mål och är ett stän­digt hot. Men vi mås­te fort­sät­ta att ma­ta ho­nom med bra bol­lar. Gör vi det, så sät­ter han dem. Luca är myc­ket stark i box­en.

Akro­po­lis lig­ger tre po­äng bakom le­dan­de BP och Va­salund. Där bakom skug­gar Väs­terås SK och Nykö­ping BIS. På la­gets sista tio mat­cher vän­tar dess­utom, bland an­nat, al­la de fy­ra topp­kon­kur­ren­ter­na.

– BP och Va­salund ser oer­hört star­ka ut så det kom­mer va­ra kamp in i det sista. Se­ri­en är myc­ket jämn och vi tar en match i ta­get. Mat­cher­na mot topp­la­gen kom­mer bli av­gö­ran­de, av­slu­tar Gi­an­nis Tsom­bos vars AIF mö­ter svår­spe­la­de Umeå FC i hel­gen.

Ett an­nat Jär­va­lag som det går bra för är Rin­ke­by Uni­ted. La­get lig­ger tvåa i Di­vi­sion 5 nor­ra och ba­ra två pla­ce­ring­ar bakom lig­ger ri­va­len Hus­by FF. På fre­dags­kväl­len slog Rin­ke­by Väs­bygäng­et Boll­stanäs SK med he­la 6-0. Mat­chen var här- ligt in­ra­mad av en stor­publik i som­mar­natt­het­tans Kn­ut­by BP.

– En bra match. De se­nas­te re­sul­ta­ten speg­lar nu­me­ra la­get. Vi tap­pa­de li­te onö­di­ga po­äng i vå­ras men nu har vi trä­nat på bra un­der som­ma­ren och har en bra form, be­rät­tar Ga­rip Gü­nes, lag­le­da­re och en av klub­bens grun­da­re.

Rin­ke­by lig­ger tre pin­nar bakom Jär­fäl­la, och mås­te tro­li­gen vin­na al­la mat­cher som är kvar för att bli et­ta.

– Det är det en­da sät­tet att gå upp. Jag hop­pas att Jär­fäl­la tors­kar någ­ra mat­cher i höst. Vi ska mö­ta dem hem­ma och mås­te nog även vin­na allt som är kvar. Det känns bra i la­get och vi har al­la fått en nytänd­ning. Myc­ket gläd­je kring la­get, sä­ger Gü­nes.

Den 23 sep­tem­ber möts Hus­by och Rin­ke­by i vad som, just nu, ser ut att va­ra ett topp­der­by. Oav­sett lär mat­chen åter­i­gen loc­ka en stor­publik.

Även Tens­ta IK, Par­si­an IF och FC Tens­ta går starkt i re­spek­ti­ve Di­vi­sion 7 och aspi­re­rar om att nå avan­ce­mang. Li­kaså So­ma­lia Utd och Stock­holm Mi­dia i Sex­an. Kis­ta SC lig­ger i mit­ten av sin Di­vi­sion 4 och ser ut att ham­na i de trak­ter­na när sä­song­en snart av­run­das.

Det går in­te li­ka bra för Kis­ta Ga­laxy. Ny­kom­ling­en i Di­vi­sion 3 lig­ger, med fem om­gång­ar kvar, på ne­ga­tiv kval­plats.

– Vi har in­te haft det li­ka en­kelt i år. Det svå­ras­te för oss har va­rit att vå­ra miss­tag är så kost­sam­ma. Trots att vi haft över­ta­get i många mat­cher räc­ker det med ett li­tet miss­tag för att tap­pa po­äng, sä­ger Ro­bel Ala­zar, trä­na­re.

Se­nast blev det torsk mot Ju­ven­tus med 1-3 bor­ta.

– Vi ha­de spe­let, de gjor- de må­let. Sä­song­ens sto­ry. Bå­de vi och mot­stån­dar­na tyck­te att vi var bätt­re. Vi gjor­de en god­känd in­sats ,men det räck­te in­te.

Upp till när­mas­te lag ovan­för strec­ket skil­jer det tre po­äng. Dess­utom spö­kar ska­dor på den vas­sa for­wards­du­on Ma­ham­med Ab­di Mo­min och Amir Khalaf Sa­tar. Med fem mat­cher kvar är än­då op­ti­mis­men stor i Ki­staläg­ret. Med tre ny­gam­la spe­la­re in i la­get i form av Se­jad Khalaf, Umit Ya­rar och Il­jas Ah­me­dov ,som al­la åter­vän­der till Kis­ta ef­ter även­tyr på an­nan ort, lad­dar la­get in­för slutspurten.

– Vi har go­da för­ut­sätt­ning­ar för att kla­ra av det­ta. Ny­för­vär­ven ger oss yt­ter­li­ga­re bra möj­lig­he­ter till det, av­slu­tar Ro­bel Ala­zar.

Fem mat­cher åter­står. När­mast mot topp­la­get En­kö­pings SK hem­ma (lör).

FO­TO:ANDERS EK­STRÖM

STORSEGER. Rin­ke­by Uni­ted vann på fre­da­gen med he­la 6-0 mot Boll­stanäs SK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.