Väx­ter re­na ra­ma häl­so­ku­ren

Vi i Kista - - SIDAN -

Om du kö­per väx­ter som är märk­ta med ”Air so pu­re” så vet du att du får luft­re­nan­de väx­ter av högs­ta kva­li­tet di­rekt från ut­val­da od­la­re. En­ligt en ve­ten­skap­lig stu­die ut­förd på hol­länds­ka skol­barn för­bätt­ras in­te ba­ra bar­nens in­om­hus­mil­jö med des­sa väx­ter i klass­rum­met. Dess­utom vi­sa­de stu­di­en bå­de på en för­bätt­rad in­lär­nings­för­må­ga och på en po­si­tiv in­ver­kan på bar­nens all­män­na häl­so­till­stånd. Stu­di­en ut­för­des av TNO, Fy­ta­go­ras Plant Sci­ence, häl­so­in­sti­tu­tet NIGZ och DENK Com­mu­ni­ca­tie. I stu­di­en kun­de man bland an­nat upp­mä­ta föl­jan­de po­si­ti­va re­sul­tat:

En re­duk­tion av kol­di­ox­id­hal­ten med 10–20 pro­cent.

En luft­re­nan­de ver­kan ge­nom att kruk­väx­ter­na kun­de bry­ta ner for­mal­de­hyd och odö­rer till en noll­ni­vå in­om 45 mi­nu­ter. Skol­bar­nen fick 7 pro­cent bätt­re häl­sa. Ökad kre­a­ti­vi­tet och över 20 pro­cent bätt­re pre­sta­tions­ni­vå på prov och and­ra upp­gif­ter. På ett skriv­test öka­de re­sul­ta­ten med 35 pro­cent.

Kru­ka med bru­dor­ki­de. Väx­ten i kru­kan he­ter myr­ten. Aza­lea i ke­ra­mik­kru­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.