För­e­ning­ar­nas dag i Tens­ta cent­rum

So­len sken när Tenstas för­e­ning­ar ha­de sin egen dag. – Jag är im­po­ne­rad av hur pas­sio­ne­ra­de de som ar­be­tar med bar­nen och ung­do­mar­na är här, sa­de Isa­bel En­berg, som ar­be­tar med för­e­ning­ar­nas dag i Tens­ta cent­rum.

Vi i Kista - - SIDAN - Kerstin Gustafsson

IDet är otro­ligt ro­ligt att se vil­ka fan­tas­tis­ka för­e­ning­ar vi har i om­rå­det.

nne i gal­le­ri­an fanns Ver­dan­di och Blå vä­gen för att in­for­me­ra om vad de syss­lar med, Kung-Fu-klub­ben upp­träd­de all­de­les bred­vid och li­te läng­re bort dan­sa­de tre tje­jer från Blå Hu­set. Ut­an­för gal­le­ri­an fanns en hopp­borg för de yngs­ta. Där fanns fle­ra id­rotts­för­e­ning­ar re­pre­sen­te­ra­de och de som vil­le kun­de spe­la bas­ket el­ler tes­ta handboll.

– I Blå Hu­set finns kur­ser för fa­mil­jer med barn, sa­de Ay­an Mohamed, som de­la­de ut in­for­ma­tions­blad om vad som hän­der där i höst.

Det är Stock­holms Stads­mis­sion som an­ord­nar kur­ser i da­ta­kun­skap och söm­nad, läx­hjälp för barn till­sam­mans med för­äld­rar och kur­ser i svens­ka och sam­hälls­kun­skap. Och de kur­ser­na är ba­ra en del av Blå Hu­sets verk­sam­het.

– Det är otro­ligt ro­ligt att se vil­ka fan­tas­tis­ka för­e­ning­ar vi har i om­rå­det, sa­de Isa­bel En­berg.

VERK­SAM­HET. Ver­dan­di har en om­fat­tan­de verk­sam­het för barn och ung­do­mar i Tens­ta och Rin­ke­by. Un­der för­e­ning­ar­nas dag ha­de de ett bord med in­for­ma­tion i cent­rum.

HÄS­TAR. Ja, det finns så­da­na här lek­sa­ker nu­me­ra! Den sto­ra häs­ten går fram­åt (av sig själv) om du skänklar den. Gull­nam sit­ter på den sto­ra häs­ten och Vi­na på den lil­la.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

KUR­SER. Ay­an Mohamed de­la­de ut in­for­ma­tion om de nya kur­ser som finns på Blå Hu­set.

KUNG-FU. Mu­rat Acar från Tens­ta Kung-Fu var med och vi­sa­de upp spor­ten för publi­ken.

DANS. Tre tje­jer från Blå Hu­set, Azon­to Dan­ce­hall, dan­sa­de i cent­rum.

FEST­LIGT. An­sikts­mål­ning är nå­got som hör till fest­lig­he­ter i cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.