An­lagd brand mot fri­tids­gård

Vi i Kista - - SIDAN - Kerstin Gustafsson

Hjul­stas nya fri­tids­gård med sats­ning på or­tens tje­jer var pre­cis fär­digre­no­ve­rad. Men da­gen fö­re in­vig­ning­en brann det i lo­ka­ler­na.

– Det här är ing­et pojk­streck, sa­de Awad Her­si, MP, ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, bran­den är för om­fat­tan­de för att va­ra det. Det är bå­de trå­kigt och för­fär­ligt.

Det var i tis­dags kväll som lar­met kom om att det brann i ett rum på ned­re vå­ning­en i Hjuls­ta grund­sko­la. Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om miss­tänkt mord­brand. Plat­sen är av­spär­rad och den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en på­gick när Vi i-tid­ning­en gick i tryck.

– Det är vik­tigt att ge en sig­nal till al­la tje­jer, och al­la and­ra, att det blir en fri­tids­gård än­då, sa­de bo­stad­s­och de­mo­kra­ti­bor­gar­rå­det Ann-Mar­gret­he Livh, V, som till­sam­mans med stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Her­si, skul­le va­ra med vid in­vig­ning­en.

– Oav­sett vad som hänt mås­te tje­jer­na kän­na att de har vårt stöd. Kam­pen för tje­jers makt och in­fly­tan­de på­går he­la ti­den. Det är vik­tigt att vi­sa att vi bac­kar in­te.

En stor grupp unga flic­kor och de­ras för­äld­rar har del­ta­git i för­be­re­del­ser­na för att gö­ra en fri­tids­gård med tjej­pro­fil möj­lig.

– Vi mås­te se verk­lig­he­ten som den är, sa­de Awad Her­si, och vi mås­te gö­ra nå­got. Idag är 70 pro­cent av be­sö­kar­na på fri­tids­går­dar­na i Stock­holm poj­kar. Vi vill ge fler tje­jer i Spånga- Tens­ta en möj­lig­het till en bra fri­tids­verk­sam­het.

Bran­den an­la­des i den ny­re­no­ve­ra­de fri­tids­går­dens lo­ka­ler, men det var ka­fe­te­ri­an i lo­ka­ler­na bred­vid som till sto­ra de­lar för­stör­des. Någ­ra klass­rum rök­ska­da­des och al­la ele­ver fick le­digt i Hjuls­ta grund­sko­la un­der ons­da­gen. Det är ovisst hur sto­ra de­lar av sko­lan som mås­te rök­sa­ne­ras.

– Jag är väl­digt upprörd, sa­de Awad Her­si, det är fe­ga män­ni­skor som gjort det här. I ett de­mo­kra­tiskt sam­häl­le finns många sätt att ut­tryc­ka si­na syn­punk­ter. Det är fruk­tans­värt det som hänt.

Un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen var Ann-Mar­gret­he Livh och Awad Her­si först på Blå Hu­set, som nu ta­gits över av stads­dels­för­valt­ning­en. Där på­går en verk­sam­het, som är en sam­ord­ning av fri­tid- kul­tur- och id­rotts­verk­sam­het. Det är en sats­ning som lyc­kats bra med att en­ga­ge­ra bå­de barn, ung­do­mar och vux­na. Den­na nya sats­ning i de väl­kän­da lo­ka­ler­na in­vig­des med att ett band sym­bo­liskt klipp­tes av.

Och se­na­re på ef­ter­mid­da­gen in­vig­des trots allt fri­tids­går­den med tjej­pro­fil i Hjuls­ta grund­sko­la, som fått nam­net Hju­set. Pre­miär­kväl­len med öp­pet hus för all­män- he­ten blev dock in­te av. Istäl­let blev det en ce­re­mo­ni där vål­det för­döm­des och al­la in­blan­da­de för­säk­ra­de att fri­tids­går­den öpp­nar så fort det är möj­ligt.

– Det här ska in­te på­ver­ka oss. Fri­tids­går­den öpp­nas tids nog, sa­de Awad Her­si.

Vi mås­te se verk­lig­he­ten som den är och vi mås­te gö­ra nå­got. Idag är 70 pro­cent av be­sö­kar­na på fri­tids­går­dar­na i Stock­holm poj­kar.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

BRAND. Un­der ons­da­gen ge­nom­för­de po­li­sens tek­ni­ker en un­der­sök­ning på brotts­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.