Vill MP gö­ra sig av med Awad Her­si?

Det se­nas­te mö­tet i stads­dels­nämn­den i Spång­aTens­ta var mer väl­be­sökt än van­ligt. Sto­lar­na som var upp­ställ­da i sa­len räck­te in­te till. – Vi är här för att vi­sa vårt stöd till nämn­dens ord­fö­ran­de, sa­de Mohamed Ha­gi Fa­rah, en av dem som va­rit med och bild

Vi i Kista - - SIDAN -

Nämn­dens mö­te in­led­des som van­ligt med en frå­gestund från all­män­he­ten. Det ovan­li­ga den­na kväll var att Tens­ta Träff var full­satt. Kri­tik som fram­förts i me­dia mot Awad Her­sis sätt att le­da nämn­dens ar­be­te, har fått väl­jar­na i Spånga-Tens­ta att re­a­ge­ra.

– Om han har gjort nå­got fel mås­te han av­gå, som al­la and­ra, sa­de Ha­gi Fa­rah. Men ing­et kon­kret har fram­kom­mit. Awad var grupple­da­re i op­po­si­tion, i åt­ta år, na­tur­ligt­vis kla­rar han av sitt upp­drag. Vi vill ve­ta vil­ka det är som spri­der ryk­ten.

Ha­gi Fa­rah me­nar att kri­tik från op­po­si­tio­nen hör till.

– Men om ma­jo­ri­te­ten kri­ti­se­rar sin ord­fö­ran­de ut­an star­ka skäl är det il­lo­jalt. Vi väl­ja­re för­vän­tar oss att den vi valt sit­ter kvar.

Awad Her­si har ett starkt stöd i Jär­va.

I se­nas­te kom­mu­nal­va­let fick han 402 per­son­kryss, över­läg­set flest av le- da­mö­ter­na i stads­dels­nämn­den Spånga-Tens­ta.

– Vi vill på­min­na al­la i nämn­den och i stads­hu­set om att all makt ut­går från fol­ket, sa­de Mohamed Ha­gi Fa­rah. Awad Her­si har ett stöd ni and­ra i nämn­den in­te har. Han är vår re­pre­sen­tant och vi vill ha ho­nom kvar.

– Här i Tens­ta skju­ter vå­ra ung­do­mar varand­ra, skol­re­sul­ta­ten är då­li­ga och de so­ci­a­la pro­ble­men sto­ra. Vi vill att de vi

valt ska job­ba, in­te smuts­kas­ta ord­fö­ran­den.

Ef­ter Mohamed Ha­gi Fa­ra­hs in­le­dan­de an­fö­ran­de be­gär­de mo­de­ra­ter­na att mö­tet skul­le av­bry­tas och nämn­dens le­da­mö­ter sam­las. Ef­ter tio mi­nu­ter kun­de frå­gestun­den fort­sät­ta igen, som om ingen­ting hänt. Istäl­let hand­la­de frå­gestun­den om de väx­an­de pro­ble­men med dro­ger i om­rå­det, ” Tens­ta bör­jar lik­na Ams­ter­dam”. Mo­de­ra­ter­nas Ole-Jör­gen Pers­son fö­reslog fler po­li­ser och fler uni­for­me­ra­de väk­ta­re i cent­rum. – Men vi i op­po­si­tion får in­te ige­nom ett en­da för­slag, sä­ger han.

Nämn­dens ord­fö­ran­de, Awad Her­si, mö­tets hu­vud­per­son på fle­ra sätt, me­na­de att trygg­het mås­te byg­gas in­i­från.

– Det är vi som bor här, vi

STÖD. Mohamed Ha­gi Fa­rah är en av dem som ta­git ini­ti­a­tiv till Stöd­kom­mit­tén för Awad Her­si, MP. Han tyc­ker att stads­dels­nämn­den ska ar­be­ta, in­te stri­da in­bör­des.

FOLK. Tens­ta Träff var full­satt när stads­dels­nämn­den ha­de sitt se­nas­te mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.