I en pa­ral­lell verk­lig­het

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Kerstin Gustafsson

Det var fes­ti­val i Hus­by i hel­gen och jag var där. Jag och många, många and­ra. Det var so­ligt och varmt, upp­trä­dan­den på två sce­ner, gra­tis ka­ru­sel­ler för bar­nen, mu­sik och mat och folk över­allt. Jät­tetrev­ligt, helt en­kelt. Sam­ma mor­gon ha­de jag lus­läst den sto­ra morgon­tid­ning­ens bi­la­ga om hel­gens al­la ak­ti­vi­te­ter. In­te en bok­stav om vad som var på gång i Hus­by. Da­gen där­på läs­te jag sam­ma tid­ning igen. In­te en rad om fes­ti­va­len, som fi­ra­de 20-års­ju­bi­le­um för­ra året. Det var som om vi som va­rit där ha­de vis­tats i en pa­ral­lell verk­lig­het. Ba­ra af­fi­scher­na som fort­fa­ran­de häng­er i cent­rum på­min­ner om att fes­ti­va­len verk­li­gen ägt rum.

Un­der förs­ta veckan på det här job­bet fick jag fem te­le­fon­sam­tal från lä­sar­na. (Fem te­le­fon­sam­tal be­trak­ta­des som ”folk­storm” på den sto­ra kvälls­tid­ning­en, när det var ont om ny­he­ter.) Fem lä­sa­re vil­le be­rät­ta nå­got, som de tyck­te att jag skul­le skri­va om. Det är ett be­vis för att tid­ning­en lä­ses och för­hopp­nings­vis kan gö­ra skill­nad. Jag kan in­te lo­va att jag skri­ver om allt, men jag kom­mer att gö­ra mitt bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.