Sak­nas peng­ar till byg­get av mos­kén

Vi i Kista - - NYHETER -

Vad hän­der med riv­ningstom­ten mel­lan Rin­ke­by cent­rum och OK-mac­ken? En lä­sa­re ring­de och und­ra­de. På plat­sen där en gång stads­dels­för­valt­ning­ens hus stod finns idag ingen­ting. När hu­set revs – trots om­fat­tan­de pro­tes­ter och oc­ku­pa­tion – så sa­des det att en mos­ké skul­le byg­gas där. Men nå­gon mos­ké blev det in­te, in­te än så länge.

Vi sak­nar till­räck­ligt med peng­ar, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, Isla­mis­ka för­bun­dets ord­fö­ran­de. Men pla­ner­na på en mos­ké finns kvar.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.