Kom­mu­nen tar över bo­en­de

Vi i Kista - - NYHETER -

Kom­mu­nen tar över drif­ten av Akal­la äldre­bo­en­de från och med den 1 ok­to­ber 2017. An­led­ning­en är att lo­ka­ler­na ska re­no­ve­ras. Akal­la vård- och om­sorgs­bo­en­de, på Si­be­li­us­gång­en 20A, har dri­vits av At­ten­do Ca­re AB se­dan 2008. Det nu­va­ran­de av­ta­let med At­ten­do Ca­re går ut den 30 sep­tem­ber 2017, och nå­gon yt­ter­li­ga­re för­läng­ning pla­ne­ras in­te. An­led­ning­en är att ar­bets­mil­jö­in­spek­tio­nen har krävt att bad­rum­men mås­te till­gäng­lig­hets­an­pas­sas, och an­sva­ret för lo­ka­ler­na är kom­mu­nens.

– Det är nå­got vi ve­tat om i många år, sä­ger Staf­fan Svärd, S, i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämnd. Om­bygg­nad av äldre­bo­en­den är ett rul­lan­de pro­jekt som på­går i he­la kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.