ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Läx­hjälp

Kis­ta Ga­laxy och Mat­te­cent­rum er­bju­der gra­tis läx­hjälp var­je onsdag kl 17.00–19.00 på Hus­by bib­li­o­tek. Ing­en för­an­mä­lan. För al­la åld­rar. Väl­kom­men!

Gra­tis ju­ri­disk råd­giv­ning

Råd­giv­ning­en kan fås på bå­de ara­bis­ka samt svens­ka. Ing­en för­bok­ning. Du får kö­lapp på plats från kl 17.15. Plats: Hus­by bib­li­o­tek. Kl 17.30–19.00. Ons­da­gar 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12.

Läx­hjälp på Hus­by bib­li­o­tek

Be­hö­ver du hjälp med di­na stu­di­er el­ler läx­or? Då är du hjärt­ligt väl­kom­men till Hus­by bib­li­o­tek. Var­je mån­dag kom­mer vå­ra fan­tas­tis­ka läx­hjäl­pa­re att fin­nas på mel­lan kloc­kan 16.00 och 19.00.

Språkcafé i Hus­by bib­li­o­tek

Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten. Kom och trä­na på att pra­ta svens­ka på Hus­by bib­li­o­tek. Var­je fredag mel­lan kloc­kan 14.30 och 16.00 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Ing­en för­an­mä­lan be­hövs. Bib­li­o­te­ket bju­der på fi­ka. Väl­kom­na!

Svenskt språkcafé på Kis­ta bib­li­o­tek

Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med vå­ra trev­li­ga vo­lon­tä­rer! Var­je tis­dag mel­lan kloc­kan 13.00 och 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Vi träf­fas i Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­na! Läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek Rö­da Kor­set ger gra­tis läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek var­je tis­dag och tors­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 18.45 un­der ter­mi­ner­na. Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na? Kom till oss på läx­hjäl­pen på Rin­ke­by bib­li­o­tek så hjäl­per vi dig! Vi ger hjälp i al­la äm­nen på låg, mel­lan, hög­sta­di­et och gym­na­si­et. Vi hjäl­per även vux­na.

Svenskt språkcafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Väl­kom­men till vårt språkcafé på tors­da­gar kloc­kan 13.00–14.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på lördagar kloc­kan 14.00–15.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.