Väx­ter – re­na ra­ma häl­so­ku­ren

Ge­nom att ta in luft­re­nan­de väx­ter hem­ma ska­par du in­te ba­ra bätt­re in­om­hus­luft och hög­re luft­fuk­tig­het – du kan dess­utom öka din kre­a­ti­vi­tet!

Vi i Kista - - BOSTAD - Eri­ka Lindén Jans­son

Al­la väx­ter tar upp kol­di­ox­id och pro­du­ce­rar livsnöd­vän­digt sy­re. Många hjäl­per ock­så till ge­nom att för­bätt­ra luft­fuk­tig­het och in­om­hus­kli­mat. Men det finns ba­ra ett få­tal väx­ter som hjäl­per till med att re­na luf­ten vi an­das. Ul­ri­ka Land­ström, pro­dukt­chef interiör hos Bloms­ter­lan­det, har ta­git en när­ma­re titt på hur man kan in­re­da med luft­re­nan­de väx­ter.

– Väx­ter re­nar luf­ten, det vi­sar ti­di­ga­re stu­di­er. Att sam­ti­digt kun­na bi­dra till en här­lig och trend­rik­tig hem­mil­jö för män­ni­skor gör mitt ar­be­te ext­ra ro­ligt.

Just de grö­na väx­ter­na bi­drar till att öka luft­fuk­tig­he­ten in­om­hus bå­de på ar­bets­plat­ser och i väli­so­le­ra­de hem. In­om­hus­luf­ten blir of­ta myc­ket torr, sär­skilt i takt med att vi går mot hös­ten och läg­re tem­pe­ra­tu­rer. Ökad luft­fuk­tig­het mot­ver­kar sta­tisk elekt­ri­ci­tet som ökar när vi till ex­em­pel är nä­ra bild­skär­mar. Man räk­nar med att cir­ka 90 pro­cent av det vat­ten man ger en plan­ta av­duns­tar och där­med hö­jer luft­fuk­tig­he­ten.

– Det rät­ta till hös­ten är allt­så att väl­ja grö­na och ext­ra törs­ti­ga väx­ter, så att häl­so­ef­fek­ten blir som störst, med kru­kor i do­va fär­ger och till­be­hör i mäs­sing. Just de do­va fär­ger­na ska­par ett lugn, och det be­hö­ver många av vå­ra stres­sa­de sjä­lar i dag, av­slu­tar Ul­ri­ka Land­ström, Bloms­ter­lan­det.

Den ena av hös­tens tren­der är lant­lig och av­slapp­nad, med en käns­la av stu­gan på lan­det. Här lig­ger fo­kus på att ska­pa en om­bo­nad, mysig och fa­mil­jär käns­la. Um­gås i träd­går­den, slapp­na av och ta en paus från var­dags­stres­sen.

– För den­na trend gäl­ler mör­ka ny­an­ser av blått och in­di­go, blan­dat med an­ti­ka gråto­ner och en mjuk pur­pur ac­cent. In­ne i vär­men finns cykla­men i pur­pur­fär­ger, samt aza­lea och hor­ten­sia. Bland de grö­na väx­ter­na ser vi bland an­nat har­tass­brä­ken, be­rät­tar Ul­ri­ka Land­ström.

I höst syns även en trend där det in­ter­na­tio­nel­la, chi­ca och enk­la kom­mer starkt. Per­fekt för stads­bon som hör lju­den av sta­den ut­an­för, men som sam­ti­digt vill kun­na ha en oas hem­ma.

– Grö­na väx­ter på bå­ge, som hoya och mur­grö­na och även här fle­ra sor­ter av brä­ken, monste­ra och oli­ka sor­ters kak­tu­sar fal­ler väl in. Den grö­na fär­gen är själv­klar för den­na stil, häm­tad från na­tu­ren där oli­ka struk­tur och ma­te­ri­al ger en ele­gant ext­ra di­men­sion till bas­fär­ger som grått, vitt och svart, för­kla­rar Ul­ri­ka Land­ström.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HÄL­SO­SAMT OCH SNYGGT. Det grö­na syns över­allt i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.