Jeff­rey Ige lad­dar för ny Pa­ra­lym­pics-suc­cé

Vi i Kista - - SPORT - Anders.ek­strom@di­rekt­press.se FO­TO: ELIN NORD­LUND

Jag har en bra käns­la.

Näs­ta vec­ka täv­lar Tensta­so­nen Jeff­rey Ige i Pa­ra­lym­pics i Rio. Där sik­tar 32-åring­en på att åter­i­gen kom­ma hem med en me­dalj.

– Jag har ab­so­lut chan­sen, sä­ger han till SVT.

Se­nast på Pa­ra­lym­pics gick det myc­ket bra för Jeff­rey Ige. Från Lon­don kom han näm­li­gen hem med en sil­ver­me­dalj kring hal­sen. Nå­got som Tensta­so­nen drar nyt­ta av i årets Pa­ra­lym­pics.

– Ja, ab­so­lut. Jag har känt av hur det är att va­ra där och täv­la. Det är en jät­te­för­del. Jag får ett helt an­nat lugn och jag har en bra käns­la, sä­ger Jeff­rey till SVT.

Den gång­na hel­gen ”värm­de” han upp med att kom­ma på 14:e plats i fri­id­rotts-SM, på Sol­len­tu­na­val­len. Där­ef­ter åk­te han över till Bra­si­li­en på tis­da­gen och ska bör­ja täv­la näs­ta vec­ka. Kon­kur­ren­sen är nå­got tuf­fa­re det­ta år.

– Den har hård­nat. För­ra gång­en kräv­des det runt 15.50 för att ta en me­dalj. Nu tror jag att det kom­mer att krä­vas upp mot 16 me­ter, det kom­mer att bli jät­te­tufft, sä­ger han.

Jeff­rey har även job­bat i sex år med en id­rotts­psy­ko­log med att få bukt med sin ner­vo­si­tet. Nå­got som häm­ma­de ho­nom ti­di­ga­re.

– Jag har job­bat myc­ket med ner­vo­si­te­ten, hon hjäl­per mig fort­fa­ran­de myc­ket. Vi pra­tar i te­le­fon så hon hjäl­per mig myc­ket in­för täv­ling­ar­na.

Den ti­di­ga­re sil­ver­me­dal­jö­ren sik­tar nu åter­i­gen på att stå på pal­len.

– Jag har ab­so­lut chan­ser­na och ska gö­ra allt jag kan. Men det kom­mer att va­ra tio, tolv and­ra per­so­ner där som vill ha me­dal­jen li­ka gär­na som jag.

Anders Ek­ström

SIL­VER. Un­der för­ra Pa­ra­lym­pics tog Jeff­rey Ige OS-sil­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.