Ba­ra att hop­pas

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Den ar­ti­kel jag minns bäst från vec­kan som gick (ut­om vå­ra eg­na) pub­li­ce­ra­des långt norrut, i Umeå för att va­ra ex­akt. Och sam­ti­digt över­allt ef­tersom re­dak­tio­nen, som al­la and­ra re­dak­tio­ner, även la ut den på Fa­ce­book.

Där fick den in­te lig­ga kvar. Fa­ce­book tog bort den. Nå­gon nå­gon­stans gil­la­de väl in­te in­ne­hål­let, som hand­la­de om att Fa­ce­book ta­git bort ett in­lägg från en all­de­les van­lig per­son som gjort ett in­lägg om sin egen bröst­can­cer.

I vå­ras var jag på kurs med and­ra chefre­dak­tö­rer. Vi skul­le bland an­nat gå på stu­die­be­sök hos Fa­ce­book i Lon­don. De ställ­de in och i stäl­let gick vi på gre­kisk re­stau­rang och pra­ta­de om dem. Hur ska ”van­li­ga” me­di­er han­te­ra so­ci­a­la me­di­er som rätt vad det är bör­jar cen­su­re­ra oss?

Jag tänk­te för mig själv att ”Fa­ce­book kom­mer att för­svin­na”. När jag sa det trod­de de and­ra jag var li­te obe­gå­vad. Men vi­sa mig det sto­ra fö­re­tag som in­te en gång var li­tet, blev stort och se­dan li­tet igen? Me­dan nå­got nytt träd­de in på are­nan.

Ba­ra att hop­pas att det nya in­te cen­su­re­rar in­lägg om bröst­can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.