Chip un­der hu­den blir SL-bil­jett?

Vi i Kista - - NYHETER - andre­as.jennische@di­rekt­press.se

Ett chip un­der hu­den kan re­dan idag an­vän­das för att blip­pa upp por­tar och ta dig in på gym­met. SL un­der­sö­ker nu om det här kan bli en fram­ti­da bil­jett på buss, tåg och tun­nel­ba­na.

Det är in­te många per­so­ner i Sve­ri­ge som har ett mikrochip un­der hu­den, men de finns. En­ligt bio­hac­ka­ren Si­na Amo­or Pour be­står grup­pen av 1 000–1 500 per­so­ner. Han syss­lar själv med så kal­la­de RFID-chip och dri­ver saj­ten Bio­hac­king.se.

Det van­li­gas­te skä­let till att gö­ra ett im­plan­tat, of­tast un­der hu­den i tum­vec­ket, är att slip­pa plast­kort el­ler bric­ka. Med ett im­plan­tat räc­ker det med att sträc­ka fram han­den.

– Det van­li­gas­te är att folk har det för att kom­ma in på kon­to­ret el­ler i sitt bo­stads­hus. Num­mer två är gym, sä­ger Si­na Amo­or Pour.

SL är ny­fik­na på tek­ni­ken. Karl Rydahl som job­bar på SL med att ta fram nya be­tal­lös­ning­ar ser fle­ra för­de­lar med att lå­ta stock­hol­ma­re an­vän­da sig av an­nat än plast­kort för att kun­na re­sa med kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

– Vi vill gö­ra det så en­kelt som möj­ligt för män­ni­skor att åka. I vår bransch pra­tar man myc­ket om det som ”bring your own tic­ket” just nu, det vill sä­ga att man in­te ska va­ra be­ro­en­de av en bil­jett­ap­pa­rat ut­ställd av SL. Det vo­re så klart trev­ligt att kun­na gå för­bi och blip­pa med han­den, sä­ger Karl Rydahl.

Allt lig­ger en bit fram i ti­den – om det ens blir verk­lig­het. För att det skul­le bli möj­ligt att re­sa med chip krävs att SL by­ter dagens kort­sy­stem mot ett id-ba­se­rat sy­stem, där en viss per­sons rätt att pas­se­ra spär­ren lig­ger lag­rad på en ser­ver el­ler i mol­net istäl­let för som i dag på själ­va plast­kor­tet.

SL över­vä­ger att by­ta sy­stem – men någ­ra be­slut är än­nu in­te fat­ta­de.

– När el­ler om vi går över till ett id-ba­se­rat sy­stem spe­lar det ing­en roll var du har chi­pet. Då skul­le det in­te va­ra någ­ra pro­blem att ha ett chip i han­den ef­tersom det då räc­ker med att kopp­la chip­pets uni­ka id­num­mer till sy­ste­met, sä­ger Karl Rydahl.

Om det här skul­le bli verk­lig­het, skul­le man kun­na gå till spär­ren och få ett im­plan­tat?

– Nej, det skul­le man få skö­ta själ­va. Men det skul­le ock­så krä­vas att finns en av SL god­känd typ av chip som ger SL nå­gon form att kon­trol­le­ra att allt är kor­rekt. Det finns sä­ker­hets­a­spek­ter att ta hän­syn till.

En­ligt Si­na Amo­or Pour finns en ef­ter­frå­gan på möj­lig­he­ten att blip­pa sig ge­nom spär­rar­na i tun­nel­ba­nan med ett un­der hu­den­chip.

– Ef­ter­frå­gan på att er­sät­ta SL-kor­tet är helt enorm. Jag har en per­son i vec­kan som är på mig var­je vec­ka om som vill ha det, sä­ger han.

Andre­as Jennische

FO­TO: YL­VA BERG­MAN

REDOVISAR FYN­DEN. Tra­fik­ver­ket föl­jer en för­med­lings­plan och kom­mer att in­for­me­ra barn i års­kurs tre i när­om­rå­det om fyn­den i sep­tem­ber. På bil­den, Ma­lin Kar­len, ar­ke­o­log.

UT­GRÄV­NING. Ar­ke­o­lo­ger un­der­sö­ker bo­sätt­nings­om­rå­det i Hjuls­ta.

FYND. Ar­ke­o­lo­ger­na tyc­ker det är sär­skilt ro­ligt när de hit­tar ke­ra­mik.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS/SI­NA AMO­OR POUR

CHIP. SL är in­tres­se­rat av ett nytt bil­jett­sy­stem där det blir möj­ligt att gå ige­nom spär­ren ge­nom att an­vän­da ett chip un­der hu­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.