Ar­ke­o­lo­ger grä­ver fram gam­la Hjuls­ta

Vi i Kista - - NYHETER - So­fia White so­fia.white@di­rekt­press.se

Just nu görs en ar­ke­o­lo­gisk ut­gräv­ning av 9 000 kvadrat­me­ter mark i Hjuls­ta. Vi be­sök­te plat­sen för att se vad ar­ke­o­lo­ger­na hop­pas hit­ta.

I feb­ru­a­ri in­leds ar­be­tet med E4 För­bi­fart Stock­holms tra­fik­plats i Hjuls­ta. Men in­nan dess un­der­söks 9 000 kvadrat­me­ter mark i om­rå­det. Ett grav­fält och en boplats da­te­rad ro­mersk järn­ål­der till vi­kin­ga­tid har hit­tats.

Ar­ke­o­lo­ger­na hop­pas att ut­gräv­ning­ar­na ska be­sva­ra någ­ra av de frå­ge­ställ­ning­ar de har om vil­ka som bott på plat­sen.

– Vi vet att det bod­de jord­bru­ka­re här. Men att sen kun­na be­sva­ra frå­gan om man har haft nå­gon spe­ci­a­li­se­ring här, det tyc­ker jag ska bli spän­nan­de. Har de till ex­em­pel äg­nat sig myc­ket åt jakt, fis­ke, el­ler smi­de? sä­ger Ca­mil­la Ek­blom, ar­ke­o­log.

Mel­lan ju­li och no­vem­ber un­der­söks runt 100 gra­var, där de grav­lag­da i de all­ra fles­ta fall är kre­me­ra­de. Ge­nom att se vil­ka grav­gå­vor de dö­da fått med sig, kan slut­sat­ser dras om de­ras so­ci­a­la sta­tus och då­ti­dens ri­tu­a­ler.

– Hi­sto­ris­ka mu­se­et tar hand om fyn­den när vi är kla­ra. Vi hop­pas kun­na gö­ra en till­fäl­lig vis­ning, gär­na här i om­rå­det, sä­ger Ing­e­la Har­rys­son, bi­trä­dan­de pro­jekt­le­da­re på Stif­tel­sen Kul­turmil­jö­vård.

I sam­band med schakt­ning­en i om­rå­det flyt­tar Tra­fikver- ket ock­så säll­syn­ta ar­ter från plat­sen.

– Ef­tersom vi mås­te grä­va och schak­ta i om­rå­det har vi fått flyt­ta back­sip­por som är skyd­da­de en­ligt art­skydds­för­ord­ning­en. Plan­tor­na har flyt­tats till ett re­ser­vat där vi hop­pas de ska le­va vi­da­re, sä­ger An­na Nordqvist, mil­jö­spe­ci­a­list på Tra­fik­ver­ket.

För någ­ra hel­ger se­dan fick ny­fik­na möj­lig­het att be­sö­ka ut­gräv­ning­ar­na i sam­band med Ar­ke­o­lo­gi­da­gen den 28 au­gusti. Vis­ning­ar­na hölls på svens­ka och eng­els­ka och ut­for­ma­des även för barn och rö­rel­se­hind­ra­de.

Ef­tersom vi mås­te grä­va och schak­ta i om­rå­det har vi fått flyt­ta back­sip­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.