An­hö­rigstöd

Vi i Kista - - NYHETER -

Har du en gam­mal för­äl­der, an­nan fa­mil­je­med­lem el­ler nä­ra vän, som be­hö­ver din re­gel­bund­na hjälp? Nu kan du som an­hö­rig få stöd för egen del för att or­ka med. Un­der hös­ten 2016 star­tar fle­ra an­hö­riggrup­per för att ge stöd och råd till varand­ra. Del­ta­gar­na ock­så kan få en­skil­da sam­tal och an­nan råd­giv­ning. En rad fö­re­läs­ning­ar i Väl­ling­by pla­ne­ras.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

ANHÖRIGGRUPP. Män och kvin­nor som är an­hö­ri­ga till de­men­ta träf­fas för att få stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.