KFUM tving­as stänga fri­tids­gård

Vi i Kista - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

KFUM har dri­vit fri­tids­går­den i Kis­ta i 37 år. Men nu är det slut.

– Jag tror att ing­en för­vän­ta­de sig det här, vi är bå­de choc­ka­de och för­vå­na­de, sä­ger BrittMa­rie Sun­din, en­hets­chef för KFUM-går­den i Kis­ta.

– Vi har fång­at in dem som be­hö­ver ex­tra fo­kus, sä­ger An­ders Mar­cus, som ar­be­tat som fri­tids­le­da­re på Kis­ta fri­tids­gård se­dan 2011. Vi kän­ner ett an­svar för vå­ra ung­do­mar och för­sö­ker få in dem i an­nan bra verk­sam­het häru­te. Tap­par vi dem, kom­mer det att kos­ta sam­häl­let mas­sor i fram­ti­den.

Kis­ta fri­tids­gård har dri­vits av KFUM se­dan 1979, men den se­nas­te upp­hand­ling­en för­lo­ra­de de. KFUM var en av fy­ra ak­tö­rer som skic­kat in an­sö­kan om att få be­dri­va verk­sam­het för ung­do­mar i om­rå­det. De­ras an­sö­kan kom tvåa, vann gjor­de fö­re­ta­get Fri­tid Stock­holm AB.

– Ja, det känns kons­tigt, vi har in­ve­ste­rat i pre­ven­tivt ar­be­te här och min per­so­nal har ung­do­mar­nas för­tro­en­de. Men upp­hand­lings­för­fa­ran­det är en pap­pers­pro­dukt, allt sköts ”by the book” och med hög sek­re­tess.

– Det fanns ing­et missnöje med KFUM, men vi är tvung­na att gö­ra en of­fent­lig upp­hand­ling och Fri­tid Stock­holm AB var över­läg­set bäst, sä­ger Claes Löfström, hand­läg­ga­re på stads­dels­för­valt­ning­en och den som skött upp­hand­ling­en.

Claes Löfström hän­vi­sar till den lag­stift­ning som in­ne­bär att upp­hand­ling­ar mås­te gö­ras med jäm­na mel­lan­rum.

– Det är för att in­te nå­gon ska kun­na lu­ta sig mot gam­la re­la­tio­ner, som skul­le kun­na le­da till oskä­li­ga hän­synsta­gan­den. Al­la upp­hand­ling­ar ska kun­na grans­kas av bå­de me­dia och re­vi­so­rer.

KFUM är, till skill­nad från Fri­tid Stock­holm AB, en ide­ell för­e­ning, som be­dri­ver en ic­ke-vinst­dri­van­de verk­sam­het.

– Jag är stolt över att va­ra en del av ci­vil­sam­häl­let, sä- ger Britt-Ma­rie Sun­din. Vi är kit­tet mel­lan det pri­va­ta och det of­fent­li­ga. Vi har vi­sio­ner och in­ten­tio­ner att fort­sät­ta ar­be­ta här, men vi vet än­nu in­te hur det kom­mer att se ut.

Det är me­ning­en att Stock­holm Fri­tid AB ska ta över bå­de lo­ka­ler och verk­sam­het den 1 ok­to­ber.

Vi har fång­at in dem som be­hö­ver ex­tra fo­kus.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

SLUT. An­ders Mar­cus, som ar­be­tar på fri­tids­går­den, hål­ler på att av­slu­ta ett graf­fiti­pro­jekt som ung­do­mar­na ar­be­tat med un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.