Ovisst för Rin­ke­by­pro­jek­tet

Vi i Kista - - NYHETER -

Fram­ti­den för det fram­gångs­ri­ka Rin­ke­by­pro­jek­tet är oviss. På se­nas­te mö­tet i Häl­so- och sjuk­vårds­nämn­den fram­kom att fi­nan­sie­ring­en ef­ter feb­ru­a­ri 2017 än­nu in­te är klar.

Rin­ke­by­pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan Rin­ke­by BVC och so­ci­al­tjäns­ten i Rin­ke­by-Kis­ta, som gett första­gångs­för­äld­rar fler hem­be­sök av BVC.

Pro­jek­tet har vi­sat att för­äld­rar­na blir tryg­ga­re och det har ock­så fått ef­fek­ten att vac­ci­na­tions­gra­den för mäss­ling, pås­sju­ka och rö­da hund har ökat tio pro­cen­ten­he­ter.

Den sty­ran­de al­li­an­sen i Lands­ting­et kan dock in­te lo­va nå­gon fort­sätt­ning, ef­tersom det in­te är klart hur verk­sam­he­ten ska fi­nan­sie­ras.

FO­TO: LIN­DA GREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.