Ar­be­tet med fri­tids­går­den Hju­set fort­sät­ter

Vi i Kista - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

Fri­tids­går­den Hju­set i Hjuls­ta grund­sko­la brann da­gen in­nan den skul­le öpp­nas.

– Myc­ket hårt ar­be­te lig­ger bakom fri­tids­går­den och många män­ni­skor har va­rit del­ak­ti­ga. Där­för kän­des det ex­tra tungt i hjär­tat, när det hän­de, sä­ger Pa­si Ro­senqvist, som är en­hets­chef in­om stads­dels­för­valt­ning­en och an­sva­rig för barn- och ung­doms­verk­sam­he­ten i Spånga-Tens­ta.

Det var nat­ten till ons­da­gen den 31 au­gusti som det bör­ja­de brin­na i Hjuls­ta grund­sko­las bot­ten­vå­ning. I de lo­ka­ler som skul­le bli Hjul­stas nya fri­tids­gård.

– Kafé­et och pent­ryt är helt ut­bränt. Det som räd­da­de he­la sko­lan var dör­rar­na till lo­ka­ler­na, de fun­ge­ra­de som en brand­cell. Istäl­let var det fönst­ren som gick sön­der.

De an­grän­san­de rum­men, där själ­va fri­tids­går­den skul­le ha sin verk­sam­het, är rök- och vat­ten­ska­da­de. Någ­ra klass­rum luk­ta­de rök, men sko­lans un­der­vis­ning kun­de fort­sät­ta som van­ligt re­dan på tors­da­gen.

– Al­la nya möb­ler som köp­tes till fri­tids­går­den är helt för­stör­da, det hand­lar om myc­ket peng­ar. Men det är ma­te­ri­el­la sa­ker och det är ett för­säk­rings­ä­ren­de nu.

Pa­si Ro­senqvist har va­rit an­sva­rig chef än­da se­dan upp­dra­get kom att en fri­tids­gård skul­le öpp­nas i Hjuls­ta. Till­sam­mans med Ra­fif Mak­boul, bi­trä­dan­de chef och verk­sam­hets­an­sva­rig, har allt som hör till den nya fri­tids­går­den pla­ne­rats.

– Vi har gjort en kart­lägg­ning av be­ho­vet och vi har ge­nom­fört en rad med­bor­gar­di­a­lo­ger om hur verk­sam­he­ten ska ut­for­mas. Vi har haft fle­ra mö­ten och många män­ni­skor har va­rit med. Det som var svå­rast var att fin­na en lämp­lig lo­kal. Den en­da som fanns var i Hjuls­ta grund­sko­la, så vi väd­ja­de till sko­lan och till ut­bild­nings­för­valt­ning­en om ett sam­ar­be­te.

Nu sit­ter Pa­si Ro­senqvist och Ra­fif Mak­boul i bygg­mö­ten varan­nan vec­ka för att re­no­ve­ring­en ska kom­ma igång och al­la be­hovs till­go­do­ses.

– Det är trå­kigt det som hänt, men sam­ti­digt är vi ex­tra tag­ga­de att fort­sät­ta det här ar­be­tet. Det kom­mer in­te ta slut med det här. Vi har fått många re­ak­tio­ner på so­ci­a­la me­di­er och kän­ner ett stort stöd från Hjul­sta­bor­na. Folk vet hur myc­ket hårt ar­be­te som lig­ger bakom.

Pa­si Ro­senqvist är no­ga med att på­pe­ka att Hju­set är en fri­tids­gård för bå­de tje­jer och kil­lar. Ibland har det i me­dia lå­tit som om fri­tids­går­den en­bart var för tje­jer, och det stäm­mer in­te. Men det finns en am­bi­tion att sat­sa ex­tra på tje­jer för att de ska kän­na sig hem­ma där. På de fles­ta and­ra fri­tids­går­dar­na är det kil­lar som do­mi­ne­rar.

– Där­för har vi gjort en ex­tra ana­lys om hur tje­jer vill ha det. Och det har länge fun­nits öns­ke­mål om en så- dan här verk­sam­het.

In­om kort kom­mer ett mö­te an­ord­nas där al­la som en­ga­ge­rat sig i fri­tids­går­den kan del­ta. Där kom­mer det fort­sat­ta ar­be­tet med re­no­ve­ring och upp­rust­ning av fri­tids­går­den pla­ne­ras.

FO­TO: PRI­VAT

Pa­si Ro­senqvist.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

RE­NO­VE­RING. Ar­be­tet med att re­no­ve­ra fri­tids­går­den Hju­set ef­ter bran­den fort­sät­ter. På tis­dag den 13 sep­tem­ber kom­mer ett mö­te an­ord­nas för al­la dem som en­ga­ge­rat sig i Hju­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.