MER Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et

Vi i Kista - - FAMILJ -

Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et har skrivarverkstäder i Sö­der­täl­je, Hus­by och Hag­sät­ra. In­om kort öpp­nas en verk­stad även i Gö­te­borg.

Verk­sam­he­tens mål­sätt­ning är ett Sve­ri­ge där al­la är tryg­ga i det skriv­na or­det och har för­ut­sätt­ning att ak­tivt del­ta i sam­hälls­li­vet. Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et finns i so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den med hög ar­bets­lös­het.

SKRIVARVERKSTÄDER. MÅL­SÄTT­NING.

Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et tar en­bart emot klas­ser från si­na upptagningsområden och vill fun­ge­ra som stöd till lä­rar­na i de­ras un­der­vis­ning.

Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et er­bju­der en rad kost­nads­fria pro­gram, som att till ex­em­pel gö­ra tid­ning, bok el­ler ani­me­rad film.

Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et är en ic­ke vinst­dri­van­de, par­ti­po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den stif­tel­se – ett pro­jekt där kom­mu­ner, nä­rings­liv och den ide­el­la sek­torn sam­ver­kar.

Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et har haft be­sök av 99 sko­lor, 872 klas­ser, 1 788 pe­da­go­ger och sam­man­lagt näs­tan 30 000 barn se­dan star­ten.

UPPTAGNINGSOMRÅDEN. KOST­NADS­FRITT. STIF­TEL­SE. BE­SÖK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.