Bok­cir­kel för unga

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Är du 13 år el­ler upp­åt? Väl­kom­men till Tens­ta bib­li­o­teks bok­cir­kel. Det är du som är del­ta­ga­re som väl­jer böc­ker­na vi i bok­cir­keln ska lä­sa. Vi träf­fas en gång i må­na­den på bib­li­o­te­ket. Den här om­gång­en träf­fas vi för att dis­ku­te­ra Al­ly Con­di­es ”At­lan­tia – a no­vel” och Rachel Renée Rus­sells ”Nik­kis dag­bok #1 – Be­rät­tel­ser från ett (in­te så) fan­tas­tiskt liv”. Ti­di­ga­re har vi läst po­e­si, dec­ka­re, manga och and­ra böc­ker. Det finns fi­ka för dig som är hung­rig. Är du in­tres se­rad av att va­ra med? Mai­la Tal.Lewin­sky@ stock­holm.se el­ler kon­tak­ta Tal på te­le­fon­num­mer: 076-1230626. Det är gra­tis men för­an­mä­lan mås­te ske på grund av att an­ta­let plat­ser är be­grän­sat. Tid: 16.00–17.30 på Tens­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.