Sång och ram­sor på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Nytt för i höst för barn mel­lan 8 må­na­der och 2 år. I höst kan de yng­re bar­nen (med för­äld­rar) kom­ma och sjunga, ram­sa och le­ka med en av vå­ra barn­bib­li­o­te­ka­ri­er. An­mä­lan är öp­pen även för för­sko­lor. Men an­tal plat­ser är be­grän­sa­de så glöm in­te att för­an­mä­la! Fre­dag 16 sep­tem­ber kl 09.30. Fre­dag 14 ok­to­ber kl 09.30. För barn mel­lan 8 mån och 2 år. Pro­gram­met på­går cir­ka 30 mi­nu­ter. An­mä­lan görs på te­lenr. 08-508 30 505. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.