Start­skott för för­änd­ring

Vi i Kista - - KULTUR - Me­lo­dy Fars­hin Krö­ni­kör

Må­let med sko­lan ge­nom ti­der­na har va­rit att ge al­la ele­ver sam­ma möj­lig­he­ter till att väl­ja yrke och stu­de­ra vi­da­re. Det var där­för svensk grund­sko­la in­för­des år 1962, med po­si­ti­va re­sul­tat som även till­för­de en so­ci­al ut­jäm­ning. Det­ta höll i sig fram till 90-ta­let då so­ci­alt ur­sprung bör­ja­de slå ige­nom på ele­ver­nas be­tyg.

Sko­lan ska va­ra kom­pen­sa­to­risk och fyl­la ut de be­hov som be­hövs för var­je elev, men i stäl­let för att mins­ka sam­ban­den mel­lan ele­vens bak­grund och egen­ska­per som per­so­nen in­te rår för själv så har det­ta för­stärkts.

Skol­ver­kets stu­di­er har vi­sat att ele­vens hem­för­hål­lan­den på­ver­kar hälf­ten av de­ras stu­di­e­re­sul­tat, till den ni­vå att det ti­di­ga­re sla­gits larm om att sko­lans lik­vär­dig­het har för­säm­rats.

Hög­ut­bil­da­de fa­mil­jers barn ten­de­rar att få be­tyd­ligt myc­ket bätt­re för­ut­sätt­ning­ar än låg­ut­bil­da­de fa­mil­jers barn. Det­ta del­vis då för­äld­rar­na har den eko­no­mis­ka möj­lig­he­ten att gå in med eg­na re­sur­ser när sko­lan drar ned på si­na.

Bort­sett från det fak­tum att för­äld­rar som ar­be­tar dub­bel­skift el­ler in­te haft sam­ma skol­sy­stem som de­ras barn har idag, in­te har sam­ma möj­lig­het att de­di­ke­ra tid till läx­läs­ning på kväl­lar­na så på­ver­kas de även av lä­rar­nas be­döm­ning.

Forsk­ning vi­sar att ele­ver­na i Djurs­holm, som har bäst be­tyg i he­la Sve­ri­ge bå­de i grund­sko­la och gym­na­si­et, på­ver­kar si­na lä­ra­res be­tyg­sätt­ning. Är sät­tet att ta­la och fö­ra sig på när­mast det som an­ses va­ra an­ställ­nings­bart så upp­fat­tar lä­ra­ren även ele­ven som enkla­re att be­dö­ma. Får ele­ven ett be­tyg som för­äl­dern är miss­nöjd med så kan ar­ga mail tril­la in till lä­ra­ren sig­ne­rat högt upp­sat­ta ar­betstit­lar, nå­got som en­ligt stu­di­en även på­ver­kar be­tyg­sätt­ning­en.

Vi har en be­fint­lig bo­en­de­segre­ga­tion och ett fritt skolval som på­ver­kar re­sul­ta­ten, och i sko­lor­na i sig de­las ele­ver­na upp ut­i­från sam­hälls­klass. Den­na för­änd­ring går emot skol­la­gen om en lik­vär­dig ut­bild­ning för al­la. Den­na ter­mins­start in­ne­bär även en nystart för många av vå­ra ny­an­län­da. I de­bat­ten om hur sko­lan ska be­mö­ta barn som ny­li­gen an­länt el­ler till och med är i vän­tan på asyl ta­las det främst om mal­lar för ett kol­lek­tiv där al­la kom­mer att få sam­ma be­mö­tan­de. Hur är det­ta möj­ligt när den ena ni­o­å­ring­en må va­ra an­al­fa­bet och den and­ra lig­ger ljusår fö­re al­la and­ra i ma­te­ma­tik­un­der­vis­ning­en? Mo­ders­mål be­trak­tas även som ett hin­der att be­hö­va av­lägs­na sig ifrån för att kom­ma in i det nya sam­häl­let, där­för till­sätts främst lä­ra­re som in­te de­lar mo­ders­mål med ele­ver­na. Var­för in­te ut­nytt­ja den be­fint­li­ga kom­pe­ten­sen till att ska­pa fler­språ­ki­ga med­bor­ga­re? Låt ele­ver­na kän­na trygg­het i att kun­na kom­mu­ni­ce­ra med den pe­da­gog som ska lä­ra ut ett helt nytt språk.

För Jär­vas del ser jag fram emot att se Jär­va­sko­lans fram­steg, med mål­sätt­ning­en att ska­pa Sve­ri­ges bäs­ta sko­la har de tilläm­pat helt nya me­to­der. De stär­ker ban­den mel­lan sko­la och hem ge­nom att ut­fö­ra ob­li­ga­to­ris­ka hem­be­sök och ha di­rekt­re­la­tio­ner till för­äld­rar på sko­lans eget ini­ti­a­tiv. Am­bi­tio­nen är att ta ett so­ci­alt stör­re an­svar som även på­ver­kar de be­fint­li­ga struk­tu­rer­na. Sko­lan er­bju­der ele­ver­na coacher från ar­bets­li­vet som föl­jer med dem he­la vägen, ord­nar or­dent­li­ga pra­tik­plat­ser i rikt­ning med ele­ver­nas eg­na dröm­mar och läg­ger stor vikt på den per­son­li­ga ut­veck­ling­en.

Mi­lad Mo­ham­ma­di, som är en av grun­dar­na, vill se till att på­ver­ka skol­po­li­ti­ken och sy­nen på le­dar­skap. Jag ser fram emot att se en na­tio­nell för­änd­ring med startskottet från Jär­va.

Ele­vens hem­för­hål­lan­den på­ver­kar hälf­ten av de­ras stu­di­e­re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.