Lek med ma­te­ri­al och ljus i höst

Un­der and­ra hal­van av 2016 vän­tar en av­slapp­nad, av­skavd och en­kel stil, med sto­ra in­slag av mör­ka, sof­ta­de to­ner. En lek med ma­te­ri­al och färg är ge­nom­gå­en­de för al­la tren­der.

Vi i Kista - - BOSTAD -

Ef­ter som­ma­rens lek­ful­la flirt med frukt och grönt går vi nu mot dyst­ra­re ti­der. Men det be­hö­ver i sig in­te in­ne­bä­ra att det blir trå­ki­ga­re, ut­an sna­ra­re lug­na­re och mer ba­stant. Tyg­tryck, geo­gra­fis­ka rek­tang­lar och fi­na små de­tal­jer sät­ter hös­tens tren­der.

INVERTERAT där ljust och fräscht blir bur­rigt och mur­rigt

En av årets vik­ti­gas­te tren­der har va­rit att ta in mör­ka, mur­ri­ga och do­va fär­ger. Det lju­sa, pig­ga byts mot det mör­ka, sob­ra och ska­par in­ver­te­ra­de rum där vi­la och lugn lig­ger i fo­kus. Forsk­ning har vi­sat hur vik­tigt det är att vi får en god natts sömn, för att lad­da och om­grup­pe­ra. Vi­lan blir bäst ut­an in­ver­kan av ljus, och pre­cis som vi be­hö­ver sol­ljus be­hö­ver vi ock­så mör­ker. I den här tren­den hit­tas var­ma gu­la, rost­fär­ga­de och mörk­blå to­ner, som ska­par vack­ra ac­cen­ter till ma­te­ri­al som trä, me­tall och glas. Hem­met är per­son­ligt, med kol­lage av tav­lor, många mju­ka kud­dar och fil­tar i sof­fan och vack­ra mat­tor på gol­vet.

BO­KA EN RE­SA till Nya Eng­land – och stan­na hem­ma

En blå­ran­dig ar­bets­skjor­ta, vind­pi­nat sol­blekt trä, na­tur­ma­te­ri­al som lä­der, lin­ne, sten, hav, och sand samt en av­slapp­nad öst­kust­lig livs­stil är in­spi­ra­tions­käl­lor­na till hös­tens klas­sis­ka New Eng­land-trend. För den som äls­kar att ba­da om som­ma­ren fort­sät­ter havs­li­vet i den här tren­den, om än med mer vind­pi­na­de och reg­ni­ga blåa ho­ri­son­ter. In­ve­ste­ra i stor­ran­di­ga blå de­tal­jer som pryd­nads­kud­dar och mat­tor, och mat­cha med mat­tor i si­sal och bei­gea na­tur­ma­te­ri­al som fång­ar käns­lan av strand och sand. Möb­ler i röd­brunt ädel­trä lyf­ter fram den blå fär­gen på ett klas­siskt stil­fullt vis. Häm­ta in­spi­ra­tion från kän­da för­fat­ta­re som levt och ver­kat i New Eng­land, så som Mark Twain, Har­ri­et Bee­cher Sto­we Eme­lie. Här por­trät­te­ras det enk­la li­vet i har­mo­ni med na­tu­ren.

AVSKAVDA HÖRN och per­son­li­ga fynd

I den här tren­den syns det ti­di­ga 2000-ta­les chab­by chic i en ny tapp­ning. Bor­ta är de bul­li­ga möb­ler­na, de vit­må­la­de skå­pen och de sir­li­ga ci­ta­ten, och i stäl­let syns avskavda hörn, blan­dat med de­sig­ner­fynd och små­ska­li­ga pro­duk­tio­ner. Äg ba­ra det du verk­li­gen äls­kar – skip­pa all ut­fyll­nad och onö­digt krafs.

Ar­be­ta med fär­ger som har en na­tur­lig knyt­punkt i na­tu­ren, som blått, grönt, ko­rall och gult. Låt gär­na grund­to­ner­na gå i ska­lan blått, grått, matt­svart, vitt och bei­ge. Det är fär­ger som fun­ge­rar av­stres­san­de, och ska­par en fin en­het­lig­het.

FO­TO: H&M FO­TO: IKEA FO­TO: IKEA FO­TO: H&M FO­TO: IKEA FO­TO: GRANIT FO­TO: ÅHLENS FO­TO: H&M FO­TO: LA­GER­HAUS

Ro­man­tiskt med glas och me­tall. Tun­na lin­jer och däm­pad färgska­la. Den ma­ri­na käns­lan märks tyd­ligt. Låt den mör­ka­re to­nen lig­ga till grund. Bloc­kat är rätt. Granit och kalk åter­finns i in­red­ning­en. Bro­kigt och le­van­de. Bei­ge och vitt pas­sar fint till­sam­mans. Rän­der av ljust och mörkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.