Tufft för Akro­pol att få ihop la­get

Vi i Kista - - SPORT - Jo­nas Carls­son

Får vi ba­lans i trup­pen är vi ab­so­lut ett mit­ten­lag.

Akro­pol BBK:s da­mer åk­te ur Svens­ka bas­ket­li­gan i vå­ras. Nu lad­dar man om i di­vi­sio­nen un­der – men det sak­nas fort­fa­ran­de fle­ra spe­la­re.

– Det är fort­fa­ran­de in­te klart vad vi har för lag i år, sä­ger Jon­ny Is­hak, sport­chef för Akro­pol BBK.

Att åka ur högs­ta li­gan får na­tur­ligt­vis många spe­la­re att fun­de­ra på hur man vill gö­ra i fram­ti­den. I skri­van­de stund har la­get fem spe­la­re kvar från för­ra sä­song­en – Eve­li­ne Tor­ha, Liz­zie Git­te, Va­le­ria Sel­la, Jo­han­na Fin­ke och Han­na Isaks­son. Den sist­nämn­da är det dock fort­fa­ran­de ett frå­ge­tec­ken kring om hon kör vi­da­re i år. Un­der som­ma­ren har man ock­så ovän­tat tap­pat sin lag­kap­ten som från bör­jan ingick i pla­ner­na för hös­ten.

– För två vec­kor se­dan tap­pa­de vi vår lag­kap­ten Jo­vana Ci­ric, vår ser­bis­ka spe­la­re som vi hop­pats på. Hon tar ett sab­bat­sår från bas­ke­ten. Det var in­te nå­got som vi vän­tat oss, för­kla­rar Jon­ny Is­hak.

Det är allt­så minst sagt mo­tigt för Jon­ny och la­get, som be­hö­ver spe­la ihop ett helt lag. På grund av svå­rig­he­ter­na till att få ihop spe­la­re lig­ger man ock­så ef­ter i sä­songs­för­be­re­del­ser­na.

– Vi lig­ger långt ef­ter i vår för­sä­songs­trä­ning, tre vec­kor ef­ter, sä­ger Jon­ny som än­då me­nar att trä­ning­ar­na sett bra ut un­der den se­nas­te ti­den.

Det finns ock­så en vil­ja att bör­ja vin­na fler bas­ket­mat­cher igen ef­ter en sä­song fylld av ska­dor och po­äng­tapp.

– Visst är man re­vansch­su­gen, sä­ger han.

När så många spe­la­re läm­nat pas­sar man ock­så på att ta upp fle­ra spe­la­re från ung­doms­le­den i trup­pen. Man sat­sar ock­så på att för­sö­ka få in spe­la­re från Rin­ke­by och Stock­holms­om­rå­det in i trup­pen. Det är allt­så många lo­ka­la för­må­gor som får plats i årets trupp. Men sport­che­fen vill in­te lyf­ta fram nå­gon sär­skild spe­la­re från ung­doms­le­den.

– Det är ing­en som står ut i dags­lä­get.

Bakom den lo­ka­la sats- ning­en lig­ger en an­strängd eko­no­mi. La­get kan helt en­kelt in­te kö­pa in mas­sor ut av spe­la­re. Det­ta le­der i sin tur att man får läg­ga för­vänt­ning­ar­na på la­get där­ef­ter. Det blir ing­en di­rekt­sats­ning till­ba­ka mot den högs­ta di­vi­sio­nen. Nu gäl­ler det att byg­ga upp en sta­bil eko­no­mi, en stark or­ga­ni­sa­tion och en bra ung­doms­verk­sam­het. Jon­ny me­nar att det hand­lar om att eta­ble­ra sig i et­tan först för da­mer­na.

– Får vi ba­lans i trup­pen är vi ab­so­lut ett mit­ten­lag, plats fy­ra till åt­ta, tip­par Jon­ny Is­hak.

Även om Akro­pol in­te ha­de åkt ut i vå­ras, ha­de det kans­ke va­rit svårt att hänga kvar, med tan­ke på la­gets eko­no­mi.

– Det är tufft att spe­la i li­gan, det kos­tar en hel del och tar ener­gi.

In­för sä­song­en ber vi ock­så Jon­ny näm­na vil­ka lag han tror är de star­kas­te i se­ri­en. Han ser två lag som ex­tra star­ka mot­stån­da­re i år.

– Jag skul­le nog sä­ga Cen­tral Bas­ket, de har väl­digt många eta­ble­ra­de och ru­ti­ne­ra­de spe­la­re. De vill all­tid va­ra med i top­pen. Det är det star­kas­te la­get i et­tan. Även AIK, som vär­vat en del, är star­ka.

Förs­ta mat­chen för sä­song­en spe­las den 1 ok­to­ber på hem­ma­plan mot Lu­leå.

FO­TO: AN­DERS TILLGREN

EF­TER. Akro­pol lig­ger ef­ter i bå­de trupp­byg­ge och för­sä­song, men sik­tar på att va­ra be­red­da till se­ri­estar­ten om drygt tre vec­kor.

Jon­ny Is­hak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.