Ro­man­tis­ka plan­te­ring­ar i höst

Sat­sa på ro­man­tik och mil­da, lug­na färg­to­ner i hös­tens plan­te­ring­ar, tip­sar Victo­ria Skoglund, träd­gårds­mäs­ta­re känd från böc­ker och tv. Ski­ra cykla­men­blom­mor bäd­das in i ett hav av sil­ver­fär­ga­de väx­ter.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Det är in­te på långa vägar för sent att plan­te­ra kru­k­od­la­de väx­ter. Den sva­la och fuk­ti­ga luf­ten och fuk­ten i mar­ken gör eta­ble­ring­en för väx­ter­na lät­ta­re sam­ti­digt som de har gott om tid att kom­ma på plats in­nan vin­tern.

Cykla­men är

en ut­märkt ut­plan­te­rings­växt på sen­som­ma­ren och hös­ten. Cykla­men har ett vac­kert blad­verk, med grå mönst­ring på de grö­na bla­den och det finns blom­mor i många oli­ka ny­an­ser av vitt, ro­sa, lax, ce­ri­se, rött och pur­pur samt två­fär­ga­de och fran­sa­de.

Det vik­ti­gas­te för att lyc­kas med cykla­men är att in­te vatt­na den för myc­ket. Vatt­na gär­na på jor­den i kru­kans kant. Cykla­men tyc­ker om mjukt vat­ten, så regn­vat­ten är ut­märkt. Vatt­na med svag nä­rings­lös­ning och und­vik att vatt­na på knö­len och bla­den.

Pla­ce­ra cykla­men ljust, men in­te i di­rekt sol­ljus. Väx­ten vill ha det gans­ka svalt och gär­na lå­ga tem­pe­ra­tu­rer på nat­ten. Cykla­men trivs där­för ut­märkt på in­gla­sa­de bal­kong­er och i ute­rum. Väx­ten kla­rar tem­pe­ra­tu­rer ned mot 0 gra­der och re­par sig även ef­ter lätt frost. Den över­vint­rar dock in­te ut­om­hus.

Sil­ver­fär­ga­de väx­ter

bi­drar med ro och har­mo­ni till plan­te­ring­ar. Till­sam­mans med pa­stell­fär­ga­de blom­mor som i Victo­ri­as plan­te­ring med cykla­men blir re­sul­ta­tet näs­tan dröm­likt och till­sam­mans med vin­rö­da och blå ny­an­ser blir kon­trast­ver­kan stor. Grå väx­ters lug­nan­de på­ver­kan gör att fler star­ka fär­ger kan an­vän­das ut­an att re­sul­ta­tet blir rö­rigt.

Det finns fle­ra oli­ka sil­ver­fär­ga­de väx­ter att väl­ja på och ge­nom att plan­te­ra fle­ra oli­ka ar­ter till­sam­mans upp­står en spän­nan­de struk­tur­skill­nad i det silv­ri­ga.

Grå­bla­di­ga väx­ter som kla­rar sig bra på hös­ten är sil­ve­r­ek, ra­bat­te­ter­nell, sil­ver­gir­land och grå hel­go­nört.

Ren­sa först

bort som­ma­rens över­blom­ma­de väx­ter. Ta även bort röt­ter­na och blan­da i ny plan­te­rings­jord i kru­kor­na el­ler bal­kong­lå­dor­na.

Det är lät­ta­re att ska­pa en fin plan­te­ring i en li­te stör­re kru­ka med mer jord­vo­lym ef­tersom röt­ter­na ges stör­re ut­rym­me och det blir en bätt­re buf­fert vid vatt­ning så att in­te jor­den tor­kar ut så lätt.

Sätt väx­ter­na så tätt att ar­range­mang­et ser fär­digt ut re­dan från bör­jan ef­tersom sva­ga­re ljus och sva­la­re vä­der gör att till­väx­ten blir obe­tyd­lig.

Även höst­plan­te­ring­ar be­hö­ver vatt­nas, men ju sva­la­re väd­ret blir, desto mind­re vat­ten be­hövs. Känn ef­ter hur jor­den känns. Nä­ring be­hövs in­te.

FOTO: BLOMSTERFRÄMJANDET/LE­NA GRANEFELT

VICTO­RIA SKOGLUND. Träd­gårds­mäs­ta­re och för­fat­ta­re.

FOTO: BLOMSTERFRÄMJANDET/LE­NA GRANEFELT

MILT. Victo­ri­as höst­plan­te­ring i ro­sa och silv­ri­ga to­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.