Många kur­ser med ABF

Un­der hös­ten star­tar ABF Stockholm en rad fö­re­läs­ning­ar och kur­ser i Tens­ta träff, rik­ta­de bå­de till för­e­nings­ak­ti­va och and­ra bo­en­de i om­rå­det. – Vi vill ska­pa möj­lig­he­ter för folk att or­ga­ni­se­ra sig, så att de ska kun­na ta mak­ten över si­na liv, sä­ger Se

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

De vi har träf­fat har ut­tryckt öns­ke­mål om att det be­hövs kun­ska­per i allt från hur du bil­dar en för­e­ning till hur ta­lar in­för folk. Nu vill vi att så många som möj­ligt får re­da på hös­tens kur­ser, så vi pra­tar med för­e­ning­ar och de­lar flyg­blad ut­an­för tun­nel­ba­nesta­tio­ner­na i Rin­ke­by, Tens­ta och Hjuls­ta.

En fö­re­läs­ning går ige­nom hur stads­de­len fun­ge­rar, en an­nan hur man skri­ver en pro­jek­tan­sö­kan. Du kan lä­ra dig hur du skri­ver till din po­li­ti­ker, el­ler hur du ta­lar in­för publik.

– Det hän­der nå­got när män­ni­skor träf­fas och lär sig nå­got till­sam­mans, sä­ger Selu­ah Al­saa­ti. Man blir star­ka­re som män­ni­ska.

Al­la fö­re­läs­ning­ar är gra­tis och de fles­ta kur­ser­na ock­så. Ba­ra stu­die­cir­keln i för­be­re­dan­de kör­kort­ste­o­ri och den i grund­läg­gan­de da­ta­kun­skap kos­tar peng­ar.

– Det är många träf­far och där be­hövs bå­de kurs­ma­te­ri­al och ut­rust­ning. Men de är de en­da kur­ser­na som vi är tvung­na att ta ut en av­gift för.

Selu­ah Al­saa­ti, själv upp­vux­en i Akal­la, ar­be­tar som verk­sam­hets­ut­veck­la­re i Jär­va in­om ABF Stockholm se­dan ett år och någ­ra må­na­der. Hon be­sö­ker of­ta de stu­die­cirk­lar som finns och ser män­ni­skor som träf­fas och lär sig nå­got till­sam­mans.

– Verk­sam­he­ten gör det möj­ligt att bli den du vill bli, oav­sett om det hand­lar om po­e­si, att lä­sa läx­or el­ler stu­de­ra ditt mo­ders­mål. Det är det vack­ra med för­e­nings­ar­be­te, att se män­ni­skor ut­veck­las och ta plats.

Att se män­ni­skor ut­veck­las och ta plats.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

SY­NER­GI. Det hän­der nå­got när män­ni­skor träf­fas och lär sig nå­got till­sam­mans, sä­ger Selu­ah Al­saa­ti, på ABF Stockholm i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.