”Fanns de som kän­de sig ex­klu­de­ra­de”

Vi i Kista - - NYHETER - FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

– Vi vil­le att Hju­set skul­le bli en fri­tids­gård utö­ver det van­li­ga. En fri­tids­gård för bå­de tje­jer och kil­lar, men där tje­jer ha­de en själv­klar plats.

Ra­fif Mak­boul, som va­rit an­sva­rig för verk­sam­he­ten, led­de det förs­ta mö­tet ef­ter bran­den i fri­tids­går­den i Hjuls­ta grund­sko­la.

in­vig­ning­en av den nya fri­tids­går­den i Hjuls­ta bör­ja­de lo­ka­ler­na att brin­na. Re­no­ve­ring­en på­går fort­fa­ran­de och vän­tas bli klar först i de­cem­ber, kanske in­te för­rän vid års­skif­tet.

– Allt var nytt, möb­ler och ma­te­ri­al, och allt är för­stört.

Ra­fif Mak­boul är verk­sam­hets­an­sva­rig för Hju­set och har ar­be­tat till­sam­mans med ung­do­mar, för­äld­rar och för­e­ning­ar i Hjuls­ta för att fri­tids­går­den skul­le bli verk­lig­het. Någ­ra av dem träf­fa­des nu i fäl­tar­nas lo­ka­ler på Hjuls­ta torg.

Po­li­sen har kon­sta­te­rat att bran­den var an­lagd. Men själ­va mo­ti­vet, var­för bran­den an­la­des, är fort­fa­ran­de okänt.

– Men bran­den an­la­des just i fri­tids­går­dens lo­ka­ler. Så det är klart att brot­tet var rik­tat mot oss.

Nat­ten fö­re

dis­ku­te­ra­des var­för det hän­de och vad som kun­de va­ra or­sa­ken. Fle­ra me­na­de att fri­tids­går­dens tjej­pro­fil kun­de va­ra en an­led­ning till bran­den.

– Det fanns de som kän­de sig ex­klu­de­ra­de, sa­de en av mö­tes­del­ta­gar­na. Ef­tersom det lät som om fri­tids­går­den ba­ra var för tje­jer.

Ra­fif Mak­boul för­kla­ra­de att upp­dra­get har va­rit att ska­pa en verk­sam­het där tje­jer­na kan va­ra del­ak­ti­ga, ef­tersom de fri­tids­går­dar som finns do­mi­ne­ras av kil­lar­na.

– Där­för har vi pla­ne­rat

På mö­tet

MÖ­TE. Ra­fif Mak­boul le­der det förs­ta mö­tet med med­bor­gar­na i Hjuls­ta se­dan fri­tids­går­den Hju­set för­stör­des i en brand.

att ha viss verk­sam­het ba­ra för tje­jer. Två kväl­lar i vec­kan och någ­ra tim­mar på da­gen på lördagar skul­le det va­ra för tje­jer, med en­dast kvinn­lig per­so­nal. Det är in­te nå­got som vi har hit­tat på, ut­an nå­got som tje­jer­na själ­va har ef­ter­frå­gat.

Vi för­sö­ker gö­ra lo­ka­ler­na så säk­ra som det ba­ra går.

öv­ri­ga da­gar och ti­der skul­le går­den va­ra öp­pen för bå­de tje­jer och kil­lar.

En av för­äld­rar­na på mö­tet tyck­te att kom­mu­nen sat­sa­de fel.

– Det störs­ta pro­ble­met här är in­te vå­ra tje­jer, de är lug­na, stu­de­rar och skö­ter sig. Det är kil­lar­na som be­hö­ver mest hjälp. Dro­ger­na är det störs­ta pro­ble­met.

För­äl­derns lös­ning var fler po­li­ser, me­dan and­ra

Men al­la

Vi i Tens­ta num­mer 35. me­na­de att en me­nings­full fri­tid är ett sätt att kom­ma till rät­ta med drog­pro­ble­men. Dis­kus­sio­nen fort­sat­te om hur man ska kun­na und­vi­ka att fri­tids­går­den an­grips igen.

– Vi för­sö­ker gö­ra lo­ka­ler­na så säk­ra som det ba­ra går, sä­ger Ra­fif Mak­boul, ut­an att det för den skull ska kän­nas som ett fäng­el­se. Vi mås­te ju kun­na öpp­na ett föns­ter för att väd­ra.

när fri­tids­går­den re­no­ve­ras och rustas, kom­mer det fort­fa­ran­de fin­nas verk­sam­het för ung­do­mar­na i Hjuls­ta, bå­de för tje­jer och kil­lar. Hju­sets fri­tids­le­da­re lå­nar lo­ka­ler i om­rå­det och kom­mer in­om kort gå runt på sko­lor­na och in­for­me­ra om vad som hän­der.

Kerstin Gustafs­son

Un­der hös­ten,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.