Drog­han­del och stök in­ne på Tens­ta ser­vice­hus

Vi i Kista - - NYHETER -

Drog­han­del, olag­li­ga andra­hands­ut­hyr­ning­ar och ett stort un­der­skott lig­ger bakom stads­dels­för­valt­ning­ens för­slag att läg­ga ner Tens­ta ser­vice­hus. De all­var­li­ga trygg­hets­pro­ble­men var en ny­het även för po­li­ti­ker­na.

Många lä­gen­he­ter står tom­ma på stads­de­lens ser­vice­hus. Nu kom­mer be­ske­det att Tens­ta ser­vice­hus 48 lä­gen­he­ter kan av­veck­las helt. I hu­set finns ock­så sju lä­gen­he­ter i vård- och om­sorgs­bo­en­de och en re­stau­rang som ock­så pla­ne­ras ry­ka vin­tern 2016. To­talt för­vän­tas verk­sam­he­ter­na gå med ett un­der­skott på 10,9 mil­jo­ner kro­nor un­der 2016.

Bi­dra­gan­de fak­to­rer till för­sla­get är ock­så ett fler­tal all­var­li­ga in­ci­den­ter som ska på­ver­kat de bo­en­des trygg­het. En­ligt stads­dels­för­valt­ning­ens ut­lå­tan­de sker drog­miss­bruk och drog­han­del öp­pet på ser­vice­hu­sets in­ner­går­dar un­der kväl­lar

och nät­ter. Ser­vice­hu­set ska ock­så ha haft pro­blem med att bru­ka­re hyr ut si­na lä­gen­he­ter olag­ligt i and­ra hand.

”Bru­kar­na har upp­levt stor otrygg­het med obe­hö­ri­ga per­so­ner i och ut­an­för fas­tig­he­ten”, skri­ver tjäns­te­män­nen på stads­dels­för­valt- ning­en och ut­veck­lar vi­da­re: ”Des­sa har ringt på dör­rar till bru­kar­na, va­rit hög­ljud­da och även ut­rät­tat si­na be­hov i lo­ka­ler­na”. En­ligt tjäns­te­män­nen har ing­en gri­pits ef­tersom per­so­ner­na hun­nit av­lägs­na sig in­nan po­lis kom­mit till plat­sen. ger att han fick hö­ra ta­las om de all­var­li­ga trygg­hets­pro­ble­men först un­der för­valt­ning­ens be­red­ning av ären­det.

– Men ty­värr har vi haft en nedåt­gå­en­de ef­ter­frå­gan på Tens­ta ser­vice­hus. Jag tyc­ker in­te det är för­svar­bart att ha ett så stort un­der­skott år ef­ter år, sä­ger han.

Ty­värr har vi haft en nedåt­gå­en­de ef­ter­frå­gan på Tens­ta ser­vice­hus. Jag tyc­ker in­te det är för­svar­bart att ha ett så stort un­der­skott år ef­ter år.

Li­be­ra­ler­na som är ne­ga­ti­va till att sta­dens ser­vice­hus läggs ner har mot­ta­git be­ske­det med fru­stra­tion.

– De stö­ran­de mo­ment som be­skrivs i ut­lå­tan­det, det har vi in­te hört nå­got om ti­di­ga­re. Det är möj­ligt att det förts dis­kus­sio­ner om det ti­di­ga­re. Själv­klart kan man in­te dri­va en verk­sam­het där de bo­en­de är räd­da. Men man mås­te sy­na al­la kor­ten in­nan man går vi­da­re med nå­got fast be­slut och se li­te in i fram­ti­den. Vad hän­der om fem år, sä­ger Bengt Por­se­by (L).

Bru­kar­na kom­mer att er­bju­das lik­vär­di­ga lä­gen­he­ter främst in­om stads­de­len. Tro­li­gen ham­nar de fles­ta av dem då på ser­vice­hu­set i Broms­ten där fle­ra lä­gen­he­ter står tom­ma.

So­fia White

STÄNG­AS. Ser­vice­hu­set på Elins­borgs­bac­ken i Tens­ta kan kom­ma att av­veck­las.. FOTO: MOSTPHOTOS Awad nämn­dens Her­si (MP), ord­fö­ran­de, stads­dels- sä-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.