Mer öp­pet på Kis­ta ung­doms­gård

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stads­dels­för­valt­ning­en har upp­hand­lat drif­ten av Kis­ta ung­doms­gård. Den som kan le­ve­re­ra den ung­doms­verk­sam­het som för­valt­ning­en be­stäl­ler till bäs­ta pris får upp­dra­get. Fri­tid Stockholm AB vann och tar där­med över ung­doms­går­dens drift från KFUM som vann för fy­ra år se­dan.

Ett av kra­ven i upp­hand­ling­en var att öp­pet­hål­lan­det skul­le öka. Det in­ne­bär att Kis­ta ung­doms­gård kom­mer att ha öp­pet sju da­gar i vec­kan, istäl­let för sex da­gar som hit­tills.

Foto Mal­colm Jacob­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.