In­tro­duk­tions­för­sko­la - för barn och för­äld­rar

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Rin­ke­by- Kistas in­tro­duk­tions­för­sko­la nns för bå­de barn och för­äld­rar som bor i Akal­la, Hus­by, Kis­ta och Rin­ke­by. Ni kom­mer till­sam­mans och del­tar i verk­sam­he­ten un­der en tid.

Ni får prö­va på hur för­sko­lan fun­ge­rar och du kan få svar på di­na frå­gor.

Di­na barn träf­far kom­pi­sar och får va­ra med i en ro­lig och lä­ro­rik verk­sam­het med ut­bil­da­de pe­da­go­ger.

Du träf­far and­ra för­äld­rar och ni får bör­ja lä­ra kän­na det svens­ka språ­ket och sam­häl­let.

Det kos­tar ing­et för er att del­ta. Är du in­tres­se­rad, kon­tak­ta Lotta El­me­hed, 08508 01 871.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.