Hur ska fram­ti­dens kli­mats­mar­ta Stockholm se ut?

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stockholm ska va­ra en fos­sil­bräns­le­fri stad år 2040. Vad in­ne­bär det och hur tar vi oss dit? Väl­kom­men till Stock­holms­rum­met på Kul­tur­hu­set mån­dag 19 sep­tem­ber med start kloc­kan 12.00. Då får du hö­ra mer om vad ett fos­sil­bräns­le­fritt Stockholm år 2040 in­ne­bär och hur pla­nen ser ut för att vi ska ta oss dit.

Pla­nen är än så länge ett för­slag, så pas­sa gär­na på att stäl­la frå­gor och kom­ma med syn­punk­ter! Du mö­ter bland and­ra Ka­ta­ri­na Lu­hr, Stock­holms mil­jö­bor­gar­råd och Björn Hu­gos­son, sta­dens nya kli­mat­chef. Läs mer om se­mi­na­ri­et på stockholm.se/kli­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.