An­hö­rig­vec­kan 3–9 ok­to­ber

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Du som stöd­jer, vår­dar el­ler hjäl­per nå­gon i din om­giv­ning gör en vik­tig in­sats. Väl­kom­men till en vec­ka för dig! Ur pro­gram­met: • Fö­re­läs­ning­ar om bland an­nat stress,

de­mens och om att va­ra an­hö­rig. • Råd­giv­ning av an­hö­rig­kon­su­len­ter. • Må-bra-ak­ti­vi­te­ter.

För in­for­ma­tion om ak­ti­vi­te­ter be­sök stockholm.se/an­ho­rig­vec­kan el­ler ring: • Äld­re di­rekt 08-80 65 65. • Kon­takt­cen­ter funk­tions­ned­sätt­ning

08-508 11 508.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.