Dans­sa­ga

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Dans­sa­ga för dig mel­lan 3–5 år på Tens­ta bib­li­o­tek. Väl­kom­na att dan­sa till Jaz­zoo med Mek­ka. Su­gen på dans och sa­gor? Kom och be­sök oss på dans­sa­gor! Da­tu­men: 21/9, 26/9, 28/9 för dig som är mel­lan 3–4 år. och da­tu­men 5/10, 10/10 för dig som är 5 år. Bo­ka gär­na ti­der för för­sko­lor på te­le­fon­num­mer: 08-508 30 615. Max an­tal 18 barn per till­fäl­le. Väl­kom­na!

28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12.

Läx­hjälp på Hus­by bib­li­o­tek

Be­hö­ver du hjälp med di­na stu­di­er el­ler läx­or? Då är du hjärt­ligt väl­kom­men till Hus­by bib­li­o­tek. Var­je mån­dag kom­mer vå­ra fan­tas­tis­ka läx­hjäl­pa­re att fin­nas på mel­lan kloc­kan 16.00 och 19.00.

Språkcafé i Hus­by bib­li­o­tek

Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig-

he­ten. Kom och trä­na på att pra­ta svens­ka på Hus­by bib­li­o­tek. Var­je fre­dag mel­lan kloc­kan 14.30 och 16.00 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Ing­en för­an­mä­lan be­hövs. Bib­li­o­te­ket bju­der på fi­ka. Väl­kom­na!

Svenskt språk­kafé på Kis­ta bib­li­o­tek

Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med vå­ra trev­li­ga vo­lon- tä­rer! Var­je tis­dag mel­lan kloc­kan 13.00 och 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Vi träf­fas i Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­na!

Läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Rö­da Kor­set ger gra­tis läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek var­je tis­dag och tors­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 18.45 un­der ter­mi­ner­na. Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na? Kom till oss på läx­hjäl­pen på Rin­ke­by bib­li­o­tek så hjäl­per vi dig! Vi ger hjälp i al­la äm­nen på låg, mel­lan, hög­sta­di­et och gym­na­si­et. Vi hjäl­per även vux­na.

Svenskt språk­kafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Väl­kom­men till vårt språkcafé på tors­da­gar kloc­kan 13.00–14.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på lördagar kloc­kan 14.00–15.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek. Stickcafé på Hus­by bib­li­o­tek Trött på att stic­ka för dig själv? Mån­da­gar kloc­kan 13.00. 19/9, 17/10, 14/11, 12/12. Kom till Hus­by bib­li­o­tek för att stic­ka och fi­ka i säll­skap med and­ra! Stickcafé­et träf­fas fy­ra mån­da­gar un­der hös­ten 2016. Ta med eget ma­te­ri­al. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.