För­e­nings­ar­be­te är vac­kert

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Kerstin Gustafs­son

Jag för­hör­de min dot­ter i histo­ria. Hon skul­le ha prov om förs­ta världs­kri­get och ut­veck­ling­en i Sve­ri­ge un­der tidiga 1900-ta­let. Vi läs­te om Sundsvalls­strej­ken 1879 och om hur LO bil­da­des 1898 och SAF 1902. Det var all­de­les tyd­ligt vil­ken stor be­ty­del­se al­la folk­rö­rel­ser har haft för vårt sam­häl­le, som fack­för­e­nings­rö­rel­sen, kvin­no­rö­rel­sen, bild­nings­rö­rel­sen, nyk­ter­hets­rö­rel­sen, fri­kyr­ko­rö­rel­sen. Idrotts­rö­rel­sen ic­ke att för­glöm­ma. Hur många män­ni­skor till­sam­mans, i rö­rel­se, med ett ge­men­samt mål, var det som bygg­de vårt sam­häl­le.

”Det hand­lar om att byg­ga fram­tids­tro”, sa Selu­ah Al­saa­ti, som ar­be­tar med stu­die­cirk­lar och fö­re­drag för ABF Stockholm i Jär­va. Hon tyc­ker att för­e­nings­ar­be­te är vac­kert och vill ska­pa möj­lig­he­ter för män­ni­skor att or­ga­ni­se­ra sig och ta plats.

Och själ­va or­det folk­rö­rel­se har i sin ur­sprung­li­ga be­ty­del­se just att va­ra ”folk i rö­rel­se” mot miss­för­hål­lan­den i sam­häl­let.

Var det in­te pre­cis det som hän­de på stads­dels­nämn­dens mö­te i Spånga-Tens­ta se­nast? Då många bo­en­de i om­rå­det kom dit för att vi­sa sitt stöd till nämn­dens ord­fö­ran­de. De or­ga­ni­se­ra­de sig och tog plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.