544 fär­re bi­lar gjor­de Tens­ta lug­na­re

Trygg­he­ten i Tens­ta är ett stän­digt be­kym­mer. Stads­dels­nämn­den och po­li­sen sam­ar­be­tar se­dan länge för att gö­ra Tens­ta cent­rum till en säk­ra­re plats. – Det har va­rit många oli­ka pro­jekt och sats­ning­ar här i Tens­ta, kon­sta­te­ra­de Niclas Andersson, lo­kal­po­lis

Vi i Kista - - NYHETER - FOTO:KERSTIN GUSTAFS­SON Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

I vå­ras gjor­de po­li­sen en egen trygg­hets­mät­ning i Tens­ta. De knac­ka­de dörr och sök­te upp 435 hus­håll.

– Det var otro­ligt gi­van­de, sä­ger Niclas Andersson. När det ord­nas med­bor­gar­di­a­lo­ger och mö­ten, är det of­ta sam­ma män­ni­skor som kom­mer. Nu kom vi i kon­takt med nya ka­te­go­ri­er män­ni­skor. Och vi kun­de kon­sta­te­ra att de fles­ta är gans­ka tryg­ga, trots allt. Men vi såg ock­så att många be­grän­sa­de si­na liv, de gick in­te till cent­rum på kväl­len el­ler ut när det blev mörkt.

An­ta­let bi­lar som brin­ner har mins­kat och även bil­brot­ten i om­rå­det har hal­ve­rats. De fles­ta bi­lar som brun­nit ägs av så kall­la­de ” bil­mål­vak­ter”, män­ni­skor som äger fle­ra bi­lar som an­vänds vid brott. De bi­lar­na kan an­vän­das hur som helst och av vem som helst. Det är svårt att säk­ra be­vis när bi­len an­vänts vid brott, ef­tersom den an­vänts av så många.

Men 2014 fick Sve­ri­ge ny lag­stift­ning, som in­ne­bar att om bi­lar­na ha­de mer än 5 000 kro­nor i p-bö­ter, så fick po­li­sen rätt att flyt­ta for­do­net.

– Se­dan slu­tet av 2014 har vi ploc­kat 544 bi­lar här i om­rå­det, sä­ger Niclas Andersson. Det har lett till att det bli­vit myc­ket lug­na­re. Bi­lar körs in­te i sam­ma ut­sträck­ning på cy­kel­ba­nor el­ler gång­vä­gar, nå­got som va­rit ett stort pro­blem ti­di­ga­re.

Bi­lar­na för­svin­ner från om­rå­det och kom­mer in­te till­ba­ka. De säljs el­ler skro­tas.

– Ar­be­tet här i Tens­ta kom­mer stå som mo­dell för he­la Sve­ri­ge för hur man bör gö­ra.

Awad Her­si, stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de i Spång­aTens­ta, be­to­nar att det är ett lång­sik­tigt ar­be­te som på­går. Det vik­ti­gas­te är det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet och där har den so­ci­a­la in­sats­grup­pen för unga vux­na, spe­lat en av­gö­ran­de roll.

– Det hand­lar om kän­da kri­mi­nel­la, sä­ger Awad Her­si. Döm­da in­div ider, som sak­nar ID-hand­ling­ar, bo­stad, ar­be­te och in­te skul­le kla­ra av att ta ett van­ligt jobb. Idag har runt 100 män, mel­lan 20-29 år, ett van­ligt so­ci­alt liv tack va­re den so­ci­a­la sats­ning­en.

– Det ar­be­tet som stads­de­len gjort har va­rit väl­digt fram­gångs­rikt, in­ty­gar Niclas Andersson. De har ta­git hand om en grupp, som de fles­ta and­ra kom­mu­ner har gett upp om.

En­ligt Awad Her­si sat­sar man på sko­la, so­ci­al­tjänst och ar­bets­mark­nad för att mins­ka den so­ci­a­la ut­slag­ning­en. Men utö­ver det­ta ska vi in­vol­ve­ra folk som bor här i trygg­hets­ar­be­tet. Där­för ska sex trygg­hets­vär­dar an­stäl­las, som ska öka när­va­ron i cent­rum un­der kri­tis­ka ti­der.

– Tan­ken är att de ska va­ra män­ni­skor som har en re­la­tion till lo­kal­sam­häl­let, sä­ger Awad Her­si. Det be­hövs in­te ba­ra po­li­ser, ut­an för­e­ning­ar mås­te kom­ma med.

Niclas Andersson hål­ler med och be­to­nar att stads­dels­nämn­dens och po­li­sens ar­be­te är lång­sik­tigt.

– Vi ha­de en grov miss­han­del här för­ra hel­gen, sä­ger han. Över 300 per­so­ner såg vad som hän­de, men en en­da grep in och vå­ga­de dess­utom vitt­na. Det är det för­hål­lan­det vi mås­te änd­ra på, för oav­sett hur många po­li­ser vi är kan vi in­te kla­ra allt själ­va.

Ar­be­tet här i Tens­ta kom­mer stå som mo­dell för he­la Sve­ri­ge för hur man bör gö­ra.

ÖVER­ENS. Niclas Andersson, chef för Lo­kal­po­lis­om­rå­det Rin­ke­by, och Awad Her­si, ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den Spånga-Tens­ta, är över­ens om att sats­ning­ar­na mås­te va­ra lång­sik­ti­ga.

Niclas Andersson, chef för Lo­kal­po­lis­om­rå­de Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.