Ing­en ring­er till stöd­te­le­fon

Vi i Kista - - NYHETER -

Rö­da kor­sets stöd­te­le­fon till den Na­tio­nel­la sam­ord­na­ren mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism fun­ge­rar då­ligt, en­ligt gransk­ning som tid­ning­en SvD har gjort. Man kon­tak­ta­de fem kom­mu­ner och frå­ga­de hur många gång­er har nå­gon oro­lig an­hö­rig hört av sig via stöd­te­le­fo­nen i år. Sva­ret från Stockholm, Gö­te­borg, Mal­mö och Bor­länge var – in­te en en­da gång. Öre­bro ha­de fått ”ett få­tal” sam­tal via stöd­lin­jen. Det rör sig om fär­re än fy­ra sam­tal.

Det vi­sar sig att stöd­te­le­fo­nen har tek­nis­ka pro­blem. När tid­ning­en ring­de upp un­der dag­tid sva­ra­de en för­in­spe­lad röst att ”många ring­er just nu. Vi be­sva­rar ditt sam­tal så snart vi kan.” Ef­ter någ­ra sig­na­ler med­de­lar en te­le­fon­sva­ra­re: ”Läm­na ett med­de­lan­de ef­ter to­nen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.