Stu­die om trygg­he­ten i Tens­ta och Hjuls­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

De fles­ta in­ter­vju­a­de kvin­nor i Tens­ta och Hjuls­ta tyc­ker att det är stö­kigt och otryggt i om­rå­det. Det vi­sar stu­di­en ”I ängs­lans skug­ga”, av Eli­za­beth Szi­la­gyi, vid Sö­der­törns hög­sko­la. En stu­die som gjorts på upp­drag av Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

Skill­na­den mel­lan den upp­lev­da otrygg­he­ten och den verk­li­ga är dock gans­ka stor. Till ex­em­pel har fem pro­cent av in­vå­nar­na i en trygg­hets­mät­ning sva­rat

att de ut­satts för rån el­ler stöld. Men 40 pro­cent av de till­frå­ga­de kän­de oro för att bli det.

I Eli­za­beth Szi­la­gy­is stu­die med­ver­kar 29 kvin­nor i ål­dern 15 till 78 år. Tre fjär­de­de­lar av dem bor i om­rå­det, och de and­ra ar­be­tar el­ler del­tar i nå­gon verk­sam­het där. En fem­te­del av de in­ter­vju­a­de kvin­nor­na kän­ner sig tryg­ga i stads­de­len oav­sett tid­punkt el­ler plats. Men sam­ti­digt und­vi­ker de vis­sa plat­ser un­der vis­sa ti­der, de tar om­vä­gar el­ler går ut i säll­skap med nå­gon. Kvin­nor­nas rö­rel­se­fri­het är be­grän­sad.

Kvin­nor­nas be­rät­tel­ser präglas av fru­stra­tion och makt­lös­het, och de kän­ner att ing­en bryr sig. De tyc­ker in­te att stads­dels­för­valt­ning­ens trygg­hets­ar­be­te gör nå­gon skill­nad. Och en ökad när­va­ro av po­li­sen ver­kar för en del ha mot­satt ef­fekt. ”Nu, jag ser po­li­sen och jag vet att nån­ting hän­der, jag blir rädd”. Kvin­nor­na ef­ter­frå­gar än­då en ökad po­lisnär­va­ro, fast i fö­re­byg­gan­de syf­te.

Bätt­re sam­ver­kan mel­lan sko­la och för­äld­rar och fle­ra mö­tes­plat­ser, är åt­gär­der som de fö­re­slår för att på sikt lö­sa pro­ble­men.

Det eg­na bo­stads­om­rå­det upp­levs av de fles­ta som tryg­ga­re än and­ra of­fent­li­ga plat­ser i stads­de­len. De tre plat­ser som be­teck­nas som myc­ket far­li­ga, sär­skilt när det är mörkt, är Tens­ta cent­rum, tun­nel­ba­nesta­tio­nen i Tens­ta och ga­ra­get, som lig­ger i Tens­ta cent­rum. Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.