Två mil­jös­mar­ta da­gar i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Den 21 och 22 sep­tem­ber har du chan­sen att lä­ra mer om bra mat för barn, hur du spa­rar peng­ar på att mins­ka matsvinn, och myc­ket mer.

In­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar

Då bju­der Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning in till två da­gar med in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar i sam­ar­be­te med bland and­ra Mil­jö­för­valt­ning­en och Kis­ta bib­li­o­tek. På Kis­ta bib­li­o­tek ges fö­re­läs­ning­ar om Bra mat för små­bar­nen och mil­jön Låt di­na mat­res­ter bli bi­o­gas och nä­ring och sänk kost­na­der­na! Tips för var­da­gens mat­lag­ning Hur kan jag skyd­da mi­na barn och mil­jön från skad­li­ga ke­mi­ka­li­er? He­la pro­gram­met nns att häm­ta på bib­li­o­te­ken, och på stockholm.se.

Kli­mat­chef be­sö­ker

På kväl­len den 22 sep­tem­ber kom­mer sta­dens nya kli­mat­chef Björn Hu­gos­son till stads­dels­nämn­dens mö­te i Hus­by Träff för in­for­me­ra om sta­dens kli­mat­ar­be­te och de­la med sig av si­na vi­sio­ner.

– Mil­jö- och kli­mat­frå­gor an­går he­la mänsk­lig­he­ten men myc­ket av det som går att gö­ra för att mins­ka vår kli­mat­på­ver­kan sker lo­kalt, sä­ger Björn Hu­gos­son.

Har du frå­gor om pro­gram­men kan stads­dels­för­valt­ning­ens mil­jö­sam­ord­na­re Yvon­ne Teg­nér, 08-508 01 537, be­rät­ta mer.

Foto Mal­colm Jacob­son

Du som är in­tres­se­rad av ett mil­jö­vän­li­ga­re liv kan få fle­ra tips den 21-22 sp­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.