Rin­ke­by-Kis­ta hem­tjänst sat­sar på kon­ti­nu­i­tet

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Rin­ke­by-Kis­ta hem­tjänst är det kom­mu­na­la hem­tjänstal­ter­na­ti­vet i Rin­ke­by-Kis­ta.

De kan hjäl­pa till med myc­ket – bå­de om­vård­nad och ser­vice, som in­köp av mat, städ­ning och tvätt. Till grund för hjäl­pen nns ett bi­stånds­be­slut som du får från stads­dels­för­valt­ning­ens hand­läg­ga­re.

Kon­takt­man­na­skap

De esta som tar emot hjälp i hem­met vill in­te få be­sök av nya namn och an­sik­ten he­la ti­den. Där­för ar­be­tar Rin­ke­by-Kis­ta hem­tjänst med hög per­so­nal­kon­ti­nu­i­tet så att du ba­ra be­hö­ver lä­ra kän­na någ­ra av med­ar­be­tar­na. De har kon­takt­man­na­skap vil­ket in­ne­bär att du träf­far en i per­so­na­len mer än de and­ra, och att den med­ar­be­ta­ren lär kän­na dig och di­na öns­ke­mål bätt­re.

Många språk

Den kom­mu­na­la hem­tjäns­tens per­so­nal är väl­ut­bil­dad. Av med­ar­be­ta­re i Rin­ke­byKis­ta är 60 pro­cent un­der­skö­ters­kor och 30 pro­cent vård­bi­trä­den. De har även bred språk­kom­pe­tens, och kan – för­u­tom svens­ka – er­bju­da per­sis­ka, tur­kis­ka, tig­rin­ja, ara­bis­ka, ser­bis­ka, ns­ka och eng­els­ka.

Det gör det lät­ta­re för dig som helst ta­lar ett an­nat språk än svens­ka.

Ta kon­takt med en­hets­chef Hos­se­in Ah­ma­di­an, 08- 508 01 423, om du vill ve­ta mer. El­ler skriv till hos­se­in.ah­ma­di­an@stockholm.se

Foto Mal­colm Jacob­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.