Stockholm Par­ke­ring un­der­lät­tar el­bi­lar­nas in­tåg i Stockholm

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

För att kun­na kö­ra el­bil i Stockholm krävs ladd­nings­möj­lig­he­ter, gär­na i an­slut­ning till bo­sta­den el­ler ar­be­tet. Stockholm Par­ke­ring vill gö­ra det en­kelt att väl­ja el­bil och ska­par där­för den in­fra­struk­tur som krävs för att el­bi­len ska va­ra ett bra al­ter­na­tiv.

Re­dan år 2008 bygg­de Stockholm Par­ke­ring två ladd­sta­tio­ner som ett test. I dag finns över 700 laddstol­par på ett 70-tal plat­ser runt om i sta­den. – Vi pla­ne­rar att in­stal­le­ra cir­ka 300 pub­li­ka ladd­sta­tio­ner de kom­man­de två åren och in­stal­le­rar lö­pan­de laddstol­par till hy­reskun­der som ef­ter­frå­gar det­ta. Pla­nen är att ha över 1 000 ladd­sta­tio­ner i slu­tet av 2017, sä­ger Fred­rik Sö­der­holm, vice vd på Stockholm Par­ke­ring.

Läs mer på stockholm.se/kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.