Lä­get i Jär­va un­der kon­troll

Det ver­kar som om re­sor­na med fri­vil­li­ga från Jär­va till IS i Syrien och Irak har av­stan­nat. – Ja, det känns som om lä­get är un­der kon­troll, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, ta­les­per­son för Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va. Inga kän­da re­kry­te­ra­re ver­kar i om­rå­det för t

Vi i Kista - - DET HÄNDER - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Det var un­der vå­ren 2014 som en grupp unga flic­kor från Rin­ke­by res­te ner till Syrien för att an­slu­ta sig till IS. Bas­ra Is­mael och Si­raad Maca­lin minns hur oron spred sig bland de so­ma­lis­ka fa­mil­jer­na i om­rå­det.

– Vi var al­la i chock. Kanske är det min dot­ter som åker näs­ta gång?

Flic­kor­nas mam­mor var helt för­kros­sa­de och de bad för­sam­ling­en om hjälp. Då skrev Ibra­him Bou­ra­leh ett brev till stads­dels­nämn­den, till då­va­ran­de po­lis­che­fen i söd­ra Jär­va samt till Stock­holms stad.

– Det var ett rop på hjälp, men jag fick in­te nå­got svar. Där­e­mot ring­de en re­por­ter från DN och frå­ga­de hur det gått. Då blev jag verk­li­gen oro­lig, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, och skrat­tar li­te åt min­net. Men bre­vet var ju en of­fent­lig hand­ling.

Med­lem­mar­na

Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va för­stod att de mås­te gö­ra nå­got själ­va. Se­dan 2009 har för­sam­ling­en an­ord­nat för­äld­ra­ut­bild-

i

ning­ar och sam­man­lagt har runt 300 so­ma­lis­ka för­äld­rar gått kur­sen.

– Tack va­re för­äld­ra­ut­bild­ning­en så fanns en för­äl­dragrupp, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh. Det fanns en struk­tur där vi kun­de ta hand om pro­ble­met.

Flic­kor­na ha­de

bör­jat um­gås med en grupp unga tje­jer, av oli­ka na­tio­na­li­te­ter, som till­sam­mans stu­de­ra­de islam. Det var i al­la fall vad de sa­de att de syss­la­de med. En mam­ma hör­de hur de dis­ku­te­ra­de och för­stod att nå- got var fel. Po­li­sen kon­tak­ta­des och var dem på spå­ren.

– Men ef­tersom flic­kan var över 18 år kun­de de in­te gö­ra någon­ting, sä­ger Bas­ra Is­mael. För­äld­rar­na för­stod vad som var på väg att hän­da, men ha­de ing­en möj­lig­het att hind­ra dem.

Flic­kor­nas för­äld­rar

fick stöd och hjälp av de and­ra för­äld­rar­na, det ord­na­des mö­ten bå­de med psy­ko­log och med ima­men. Mam­mor­na har nu­me­ra kon­takt med si­na flic­kor, som al­la vill ha hjälp att kom­ma där­i­från.

– En av flic­kor­na sä­ger att allt är bra, sä­ger Bas­ra Is­mael, men vi vet ju att det är krig. De hjärn­tvät­tar dem. IS har ing­et med islam att gö­ra, ingen­ting.

De är al­la själ­va för­äld­rar och har ta­lat all­var med si­na eg­na barn.

– Ja, var­för ska de åka till Syrien på ji­had, sä­ger Si­raad Maca­lin. Ut­bil­da er istäl­let och gör nå­got bra. IS är in­te rätt för nå­gon. IS vill till­ba­ka till ti­den in­nan pro­fe­ten Mu­ham­med föd­des.

Ibra­him Bou­ra­leh be­rät- tar om en an­nan fa­milj, vars dot­ter drogs till IS. En släk­ting kon­tak­ta­de för­sam­ling­en och be­rät­ta­de vad han trod­de var på väg att hän­da. För­sam­ling­en såg till att flic­kan fick träf­fa ima­men, som gav hen­ne de te­o­lo­gis­ka ar­gu­men­ten hon sak­na­de.

– I dag är allt lugnt och flic­kan har inga pla­ner på att an­slu­ta sig till IS.

Han be­rät­tar ock­så om för­äld­rar som rest iväg till Tur­ki­et för att häm­ta hem si­na barn, som gör allt för att hind­ra dem att åka till kri­get.

– Svens­ka myn­dig­he­ter ska in­te tro att vi vill att vå­ra barn an­slu­ter sig till IS. På al­la sätt för­sö­ker vi ge stöd åt fa­mil­jer­na. Det är en glo­bal frå­ga som mås­te ar­be­tas med på lo­kal ni­vå.

Vi var al­la i chock. Kanske är det min dot­ter som åker näs­ta gång? Svens­ka myn­dig­he­ter ska in­te tro att vi vill att vå­ra barn an­slu­ter sig till IS. På al­la sätt för­sö­ker vi ge stöd åt fa­mil­jer­na.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

STÖD. Bas­ra Is­mael och Si­raad Maca­lin har va­rit ak­ti­va i för­äl­dragrup­pen i Jär­va. Det var i den grup­pen som för­äld­rar­na, vars barn rymt iväg till IS i Syrien, kun­de få stöd och hjälp.

TYST. Ibra­him Bou­ra­leh, ta­lesper- son för Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va, sök­te hjälp när han hör­de att en ung kvin­na rest iväg till Syrien. Men var­ken po­lis el­ler myn­dig­he­ter hör­de av sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.