Akro­po­lis tap­par i topp­stri­den

Vi i Kista - - SPORT - An­ders Ek­ström

Trots drömstar­ten vän­de Va­salunds IF – och vann topp­mat­chen. Även om Akro­po­lis IF fort­fa­ran­de har möj­lig­het att nå topp två-pla­ce­ring, så för­säm­ra­des chan­ser­na av­se­värt ef­ter hel­gen. Men hu­vud­trä­na­ren Gi­an­nis Tsom­bos är op­ti­mis­tisk. – Lop­pet är in­te kört. Många po­äng kvar att spe­la om, sä­ger han.

Topp­mö­te. Två­an mot tre­an i Di­vi­sion 1 nor­ra. Akro­po­lis IF ha­de en yp­per­lig chans att när­ma sig top­pen, och det dess­utom på hem­ma­plan på so­li­ga Spånga IP. Men för mot­stån­det stod formstar­ka och svår­spe­la­de Va­salunds IF. La­get som var ett (!) plus­mål från att åka ner 2015 – har un­der nya trä­na­ren Pa­scal Simp­son pre­ste­rat starkt och lig­ger i topp.

AIF tog vis­ser­li­gen led­ning­en ge­nom Maln­tin Yme­rai, men ef­ter det gjor­de gäs­ter­na från Sol­na två ra­ka.

– Vi bör­ja­de bra, men ef­ter en kvart tog Va­salund över. 1-1-må­let var okej att släp­pa in men 1-2-må­let tap­pa­de vi helt mar­ke­ring. Det kän­des tungt, be­rät­tar Gi­an­nis Tsom­bos, hu­vud­trä­na­re.

Ud­da­måls­led­ning till Va­salund i halv­tid och mot slu­tet av and­ra kom även 1-3. Vis­ser­li­gen kvit­te­ra­de in­byt­te Luca Ger­bi­no Po­lo i slut­tam­pen, men när­ma­re än så kom in­te AIF.

– Vi do­mi­ne­ra­de and­ra, men släp­per onö­digt in 1-3 på hör­na. Trots ba­ra ett mål i slu­tet att ta igen, så var vi ald­rig nä­ra. Vi gör en okej match men för­lo­rar mot ett star­ka­re lag, fort­sät­ter Gi­an­nis.

Just star­ka­re är ett ord ett ord som Gi­an­nis Tsom­bos an­vän­der för att be­skri­va Va­salund.

– Ja, jag tyc­ker vi är ett bätt­re lag men de är star­ka­re än vad vi är. En stark deff och tunga att mö­ta. Dess­utom tuf­fa att slå med folk bor­ta hos oss.

I hem­ma­la­get sak­na­des skyt­te­kung­en Luca Ger­bi­no Po­lo, som var sjuk, och kun­de ba­ra spe­la en dryg kvart. Dess­utom sak­na­des två and­ra vik­ti­ga spe­la­re.

– Vi spe­la­de ut­an na­tur­li­ga an­fal­la­re. Det känns bit­tert att för­lo­ra men de var bätt­re över 90 mi­nu­ter.

Nu är det nio po­äng upp Va­salund på förstap­lat­sen. Är lop­pet kört nu?

– Nej, det är åt­ta mat­cher kvar och lop­pet är in­te kört. Många po­äng kvar att spe­la om. Vi har ju bland an­nat kvar två­an BP att mö­ta. Vi käm­par vi­da­re.

I hel­gen vän­tar svår­spe­la- de BK For­ward bor­ta.

– Ock­så en svår match, de är sto­ra och star­ka. Även bra hem­ma. För oss gäl­ler det att hit­ta for­men igen och kny­ta nä­ven, av­slu­tar Gi­an­nis Tsom­bos.

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

NOLL. Ef­ter två ra­ka torsk lig­ger nu Akro­po­lis IF en bit från top­pen. Men Åt­ta om­gång­ar åter­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.