BK Jär­va sat­sar stort med ung trupp

BK Jär­va sat­sar mot Bas­ke­tet­tan

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Gustav Jacob­son

BK Jär­va är re­do för en stor­sats­ning. Med en ung trupp, där näs­tan samt­li­ga spe­la­re är fost­ra­de i klub­ben, är må­let att ta ste­get upp en di­vi­sion och nå Bas­ke­tet­tan.

– Det kom­mer bli tufft men vi tror att vi kan, sä­ger trä­na­ren Rid­wan Chowd­hu­ry.

För­ra sä­song­en

spe­la­de BK Jär­vas dam­lag i Di­vi­sion 2. För många av spe­lar­na var det förs­ta gång­en de fick pro­va på se­ni­or­spel och det gav mer­smak. La­get är nu re­do för sitt and­ra ra­ka år i Di­vi­sion 2 och den här gång­en sik­tar man allt­så högt: mot Bas­ke­tet­tan näs­ta sä­song.

BK Jär­va gör den här sats­ning­en med en spelar­trupp där 18 av 19 spe­la­re kom­mer från om­rå­det, och har va­rit i klub­ben länge. Det är ock­så en vik­tig del i själ­va sats­ning­en, för­kla­rar trä­na­ren Rid­wan Chowd­hu­ry. Till­sam­mans med Mar­kus Eklund är du­on trä­na­re för det unga och hem­väv­da la­get.

– Det här är en med­ve­ten sats­ning med eg­na pro­duk­ter. Vi har som mål att ut­veck­la spe­lar­na och där­för vill vi kun­na er­bju­da ett elit­lag här i om­rå­det. Så att tje­jer­na får chan­sen att spe­la på hög ni­vå här, sä­ger Rid­wan, och Mar­kus fyl­ler i:

– Det hand­lar om att få spe­lar­na att vil­ja stan­na kvar i klub­ben. Se­ni­or­la­get kan bli ett va­ru­mär­ke för klub­ben, de yng­re tit­tar på dem och vill nå dit.

Att det

är en se­ri­ös sats­ning som görs rå­der det ing­et tvi­vel om. Hård­trä­ning med många trä­nings­pass var­je vec­ka, är det som gäl­ler. Dess­utom har tje­jer­na en tuff som­mar med myc­ket trä­ning bakom sig. Un­der ju­li trä­na­de sto­ra de­lar av trup­pen re­gel­bun­det kloc­kan sju på mor­go­nen.

– De fick väl­ja mel­lan att trä­na på kväl­len och att trä- na på mor­go­nen. Skul­le vi trä­na på mor­go­nen fick det bli kloc­kan sju för sen var jag tvung­en att job­ba. Men de vil­le än­då trä­na på mor­go­nen, då kun­de de va­ra med kom­pi­sar på kväl­len, sä­ger Rid­wan.

Rid­wan och

Mar­kus be­rät­tar ock­så att trä­ning­ar­na ser an­norlun­da ut in­för den här sä­song­en än ti­di­ga­re. Det är mer fo­ku­se­ra­de trä­ning­ar – där vik­ten lig­ger på att trä­na or­dent­ligt.

– För­ra sä­song­en var det li­te mer ”det lö­ser sig”-käns­la på trä­ning­ar­na. Nu är det fo­kus på trä­ning­ar­na. Dock ska de ju fort­fa­ran­de ha kul, och det har de. Det är vad det hand­lar om, att hit­ta gläd­jen, sä­ger Mar­kus.

Se­si­na Kai­say

är född 2001 och med det en av la­gets yngs­ta spe­la­re. Hon var pre­cis som res­ten av la­get med för­ra sä­song­en och hon be­rät­tar att det var en stor om­ställ­ning att bör­ja spe­la se­ni­or­bas­ket i Di­vi­sion två ef­ter att för­ut ba­ra ha spe­lat ju­ni­or­bas­ket. Hon tror än­då att de kan lyc­kas i vin­ter.

– Vi var in­te så långt ef­ter för­ra sä­song­en, trots att det var väl­digt stor skill­nad att bör­ja mö­ta se­ni­o­rer, sä­ger hon.

Se­si­nas lag­kam­rat Ma­ri Chowd­hu­ry är, pre­cis som Se­si­na och näs­tan al­la spe­la­re i trup­pen, från om­rå­det. Det in­ne­bär att de spe­lat ihop fle­ra år nu. Det är nå­got hon sät­ter stort vär­de på.

– Al­la kän­ner varand­ra så bra och det är verk­li­gen en stor ge­men­skap, för­kla­rar hon.

Al­la kän­ner varand­ra så bra och det är verk­li­gen en stor ge­men­skap.

FOTO:GUSTAV JACOB­SON

BASKETBOLL. Rid­wan Chowd­hu­ry, Se­si­na Kai­say, Ma­ri Chowd­hu­ry och Mar­kus Eklund hop­pas g al­la att bol­len ska tril­la ner i mot­stån­dar­nas kor­gar många gång­er i vin­ter.

FOTO: GUSTAV JACOB­SON

HEMVÄVT. 18 AV 19 spe­la­re i la­get är från Jär­va-om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.