Då­lig idé hö­ja mark­hy­ror, skri­ver M

Stock­holms stad ska hö­ja mark­hy­ran. En myc­ket då­lig idé, an­ser An­na Kö­nig Jer­le­myr (M) och Jo­a­kim Lars­son (M) som me­nar att en höjd tomträtts­av­gäld drab­bar van­li­ga stock­hol­ma­re för hårt.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Kö­nig Jerl­myr (M), op­po­si­tions­bor­gar­råd och Jo­a­kim Lars­son (M), op­po­si­tions­bor­gar­råd

”So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad har be­stämt sig för en myc­ket kraf­tig höj­ning av tomt­hy­ran. Den fö­re­slag­na höj­ning­en av hy­ran, som kal­las tomträtts­av­gäld, skul­le slå hårt mot många hus­håll. En nor­mal­stor tre­rum­ma­re får 1 250 kro­nor hög­re hy­ra i må­na­den, to­talt 15 000 kro­nor per år. För stör­re lä­gen­he­ter och vil­lor kan det hand­la om uppe­mot 18 000 kro­nor per år. Att mar­ken blir dy­ra­re in­ne­bär ock­så att fas­tig­he­tens vär­de sjun­ker. En­ligt fas­tig­hets­ex­per­ter kan en tre­rum­ma­re drab­bas av en vär­de­minsk­ning på över en halv mil­jon kro­nor.

Stock­holms stad hyr ut mark till om­kring 5 500 små­hus och 3 900 fler­bo­stads­hus i Stock­holm, to­talt drab­bas 55 000 hus­håll. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för­slag

om att hö­ja tomt­hy­ran in­ne­bär än­nu ett dråpslag mot stock­hol­mar­nas pri­va­te­ko­no­mi. Sär­skilt ut­sat­ta blir de som re­dan har det tufft att få ihop sin eko­no­mi, då höj­ning­en av tomt­hy­ran sker utö­ver de skat­te­höj­ning­ar som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm har ge­nom­fört de se­nas­te två åren. Till det kom­mer de skat­te­höj­ning­ar och för­säm­ring­ar av ROT- och RUT-av­dra­gen som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i re­ge­ring­en har be­slu­tat om och som drab­bar Stock­holm sär­skilt hårt.

Sam­man­ta­get ökar kost­na­der­na för ett ge­nom­snitts­hus­håll i Stock­holm som bor på tomträtts­mark med om­kring 35 000 kro­nor per år. Det mot­sva­rar mer än en må­nads­lön i höj­da kost­na­der

Höjd tomt­hy­ra för­säm­rar in­te ba­ra stock­hol­mar­nas hus­hållse­ko­no­mi ut­an ris­ke­rar ock­så att för­vär­ra den re­dan all­var­li­ga bo­stads­kri­sen. I ett lä­ge där bostadsmarknaden re­dan ge­nom­går sto­ra för­änd­ring­ar till följd av bland an­nat amor­te­rings­krav kom­mer höjd tomt­hy­ra gö­ra det mind­re at­trak­tivt att byg­ga nya bo­stä­der, bå­de hy­res­rät­ter och bo­stads­rät­ter. En ut­veck­ling som ris­ke­rar att brom­sa in Stock­holms till­växt.

Som skäl för höj­ning­en anger So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att den kom­mer ge­ne­re­ra mer in­täk­ter till sta­den. Då ska man kom­ma ihåg att de re­dan har höjt skat­ten med 1,3 mil­jar­der kro­nor. Trots det går äldre­omsor­gen back med 60 mil­jo­ner kro­nor och so­ci­al­tjäns­ten har ett un­der­skott på 77 mil­jo­ner kro­nor. Och ovan­på allt det­ta lå­nar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na en mil­jard kro­nor – var­je må­nad. Ett kvit­to på att le­dar­ska­pet har fal­le­rat i för­må­gan att hus­hål­la med stock­hol­mar­nas in­sam­la­de me­del.

Vi mo­de­ra­ter sä­ger nej till So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas chock­höj­ning av tomt­hy­ran. Stock­holm be­hö­ver ett le­dar­skap som tryg­gar sta­dens fi­nan­ser och väl­färd ut­an att män­ni­skor ska ris­ke­ra att be­hö­va läm­na si­na hem för att de in­te läng­re har råd att bo kvar.”

FOTO: THO­MAS CARLGREN

DÅ­LIGT. An­na Kö­nig Jer­le­myr och Jo­a­kim Lars­son tyc­ker att det är en myc­ket då­lig idé att hö­ja mark­hy­ror­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.