De tving­as bort från ser­vice­hus

Oro bland bo­en­de och an­hö­ri­ga om ser­vice­hu­set stängs

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

För­valt­ning­en fö­re­slår att 48 lä­gen­he­ter i Tens­ta ser­vice­hus ska av­veck­las. An­led­ning­en är att drog­han­del och kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter ska ha fö­re­kom­mit i hu­set. De bo­en­de upp­ges va­ra otryg­ga.

– Näe, jag har in­te märkt av nå­got bråk, sä­ger Gö­te Jacobs­son, 69, som bott i ser­vice­hu­set i fem år. Det som bli­vit säm­re är ak­ti­vi­te­ter­na i hu­set, nu för ti­den är det ba­ra fre­dags­fi­ka som an­ord­nas.

Gö­te Jacobs­son och Göran An­ders­son sit­ter ut­an­för sam­lings­sa­len och vän­tar på just fre­dags­fi­kat. Det tyc­ker bå­da att det är trå­kigt om ser­vice­hu­set ska stäng­as. Det in­ne­bär att den en­da träff­punkt som finns i Tens­ta för pen­sio­nä­rer för­svin­ner.

– Ibland har det va­rit ut­om­stå­en­de som sprung­it i kor­ri­do­rer­na, sä­ger Gö­te Jacobs­son, men an­nars är det lugnt. Jag har sam­ma per­so­nal och de fun­ge­rar bra.

Gerd An­ders­son, 87, har bott i Tens­ta se­dan 1982, och i ser­vice­hu­set se­dan 2009. Går­den som hör till ser­vice­hu­set är en blomst­ran­de idyll och det är till stor del Gerds för­tjänst.

– Det känns trå­kigt att flyt­ta här­i­från, sä­ger hon, jag kom­mer att sak­na det här. Många av de äld­re här är från and­ra de­lar av värl­den och många ta­lar då­lig svens­ka. De är dub­belt drab­ba­de av det här be­slu­tet.

Gerd An­ders­son sä­ger att det har va­rit li­te stö­kigt och skrä­pigt den se­nas­te ti­den.

– Ja, det har va­rit bråk och ibland ploc­kar jag he­la kas­sar med skräp på morg­nar­na. Men det har bli­vit bätt­re se­dan vi fått nya lås på dör­rar­na ut till går­den.

Ett an­nat skäl för stäng- ning är att fle­ra lä­gen­he­ter i ser­vice­hu­set står tom­ma. Det är någon­ting som Gerd An­ders­son in­te be­gri­per.

– Jag har fle­ra vän­ner som sökt en lä­gen­het här, men fått av­slag. De har in­te an­setts till­räck­ligt sju­ka, men det stäm­mer in­te. Det värs­ta ex­emp­let var en man som var blind och ha­de fyllt 90 år, in­te hel­ler han fick nå­gon lä­gen­het.

I ke­babgril­len i Tens­ta cent­rum ar­be­tar Tu­ma Akay och hans mam­ma Me­ry­em bor i ser­vice­hu­set se­dan näs­ta tio år.

– Jag har in­te hört någon­ting om att det skul­le va­ra stö­kigt där, sä­ger Tu­ma Akay. Ha­de mam­ma sagt nå­got om det, skul­le jag flyt­tat hen­ne där­i­från för länge se­dan.

En­ligt pla­ner­na ska ser­vice­hu­set av­veck­las och de bo­en­de ska flyt­tas till Broms­ten un­der vin­tern 2016 och vå­ren 2017.

– Var­je dag kom­mer hon för­bi här hos mig, sä­ger Tu­ma Akay. Hon kan gå hit, det är nä­ra, och så har hon sy­ri­ans­ka kyr­kan en li­ten bit här­i­från. Hur ska hon kun­na det om hon bor i Broms­ten?

Mas­sa­oud Mes­sö, 77, är en av al­la dem som bru­kar träf­fas vid ke­babgril­len. Han bor i ser­vice­hu­set och är gran­ne med Tu­mas mam­ma.

– Jag har bott här i Tens­ta i 37 år, sä­ger han, vad ska jag gö­ra i Broms­ten?

Men en­ligt hand­läg­gar­na av ären­det är det stö­kigt och brå­kigt i hu­set?

– Bah, sä­ger han, in­te alls. En del av per­so­na­len slår igen yt­ter­dör­ren för hårt, det lå­ter högt och någ­ra tror att det är pi­stol­skott. Det är ingen­ting.

LUGNT. Gö­te Jacobs­son och Göran An­ders­son tyc­ker det är trå­kigt att ser­vice­hu­set ska stäng­as. De har in­te märkt av nå­got stök i serv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.