Nu­me­ra sä­ger de all­ra fles­ta Te­ens­ta, det mås­te jag med­ge.

Kerstin Gustafs­son re­der ut hur det sägs

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Re­por­ter Kerstin Gustafs­son

Var­för sä­ger du all­tid Tennsta och in­te Te­ens­ta?” Det var någ­ra år se­dan nu, som min son und­ra­de. Jag sva­ra­de att Tennsta var det kor­rek­ta ut­ta­let. ”Men rös­ten i tun­nel­ba­nan sä­ger ju Te­ens­ta”, vid­höll so­nen. Ja­visst, så är det, sva­ra­de jag. Men de har fel. Det mås­te va­ra någ­ra som ald­rig har va­rit i Tens­ta, som gör ett så pinsamt miss­tag.

Nu har frå­gan om ut­ta­let bli­vit ak­tu­ell igen, ef­tersom jag är i Tens­ta och skri­ver om Tens­ta, typ, he­la ti­den. Och en av mi­na kol­le­ger frå­gar pre­cis som min son ”var­för sä­ger du Tennsta?”

Ja, för att det he­ter så, sva­rar jag. All­tid li­ka över­ty­gad om att jag har rätt. Goog­lar li­te på ut­ta­let och lä­ser att do­ku­men­tär­fil­ma­ren Anders Wahl­gren, som gjort ”Spe­let om Stock­holm” sä­ger Tennsta, pre­cis som jag. En an­nan be­rät­tar att hen gick i sko­lan där 1970 och då sa­de al­la Tennsta. Ett ti­di­ga­re namn är tyd­li­gen Tenn­stad.

Men nu­me­ra sä­ger de all­ra fles­ta Te­ens­ta, det mås­te jag med­ge. Men det be­ror nog på att de på SL, som spe­la­de in al­la sta­tions­namn, in­te ha­de nå­gon koll. El­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.