Fler rös­ter om stö­ket på Tens­ta ser­vice­hus

Vi i Kista - - NYHETER - So­fia White

– När jag hör med po­li­sen ut­tryc­ker de att det in­te är vär­re vid Tens­ta ser­vice­hus än på and­ra stäl­len, sä­ger Mi­kael Frejd, sam­ord­na­re för stads­de­lens brotts­före­byg­gan­de ar­be­te.

Mi­kael Frejd är sam­ord­na­re för stads­de­lens brotts­före­byg­gan­de ar­be­te. För ho­nom kom­mer upp­gif­ter­na om Tens­ta ser­vice­hus som en över­rask­ning. När han kon­trol­le­rar i sta­dens in­rap­por­te­rings­sy­stem hit­tar han ba­ra en in­ci­dent rap­por­te­rad från Tens­ta ser­vice­hus för 2016.

– När vi tit­tar på de riskrap­por­te­ring­ar som rap­por­te­rats är det en som är gjord un­der 2016. Då är det en obe­hö­rig per­son som va­rit in­ne i lo­ka­len så att sä­ga. Ut­i­från de syns det ingen­ting. När jag hör med po­li­sen ut­tryc­ker de att det in­te är vär­re vid Tens­ta ser­vice­hus än på and­ra stäl­len. Sen vill jag in­te från­ta nå­gon de­ras käns­la, sä­ger Mi- kael Frejd, sam­ord­na­re för stads­de­lens brotts­före­byg­gan­de ar­be­te.

Skul­le du sä­ga att det som står är miss­vi­san­de?

– För ett om­rå­de som re­dan är ut­satt och blir för­knip­pat med kri­mi­na­li­tet i oli­ka for­mer och drog­han­te­ring så kan jag tyc­ka att det är vik­tigt att va­ra ex­tra tyd­lig. Sam­ti­digt vill jag in­te va­ra en sån per­son som ham­nar i ett lä­ge där man för­mins­kar pro­ble­ma­ti­ken. Du för­står mitt re­so­ne­mang? Jag kan in­te sä­ga att de som skri­vit ären­det har skri­vit fel, fort­sät­ter Frejd.

Jär­va­po­li­sen är för­vå­nad över upp­gif­ter­na om kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter vid ser­vice­hu­set.

– Det kom­mer som nå­got nytt för oss. Tit­tar jag i sy­ste­men är det ingen­ting som stic­ker ut, sä­ger Andreas Borg­brant, kom­mun­po­lis i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.