Läng­ta­de till Pa­ris – ham­na­de i Hus­by

När Woo-Bock Lee stu­de­ra­de konst i Se­oul läng­ta­de hon he­la ti­den till Pa­ris. I stäl­let ham­na­de hon i Hus­by och i 40 år var hon för­or­ten tro­gen. – Al­la fa­mil­jer flyt­ta­de in och flyt­ta­de ut, men vi bod­de kvar. Nu stäl­ler Woo-Bock Lee ut sin konst i Hus­by ko

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Den 8 ok­to­ber stäl­ler pap­pers­kon­stä­ren Woo-Bock Lee ut i Hus­by konst­hall. För tid­ning­en be­rät­tar hon om hur hon går till väga när hon ska­par si­na verk och om hur dröm­men om Pa­ris för­de hen­ne till Hus­by, där hon stan­na­de i 40 år.

Vi träf­fas i pa­ret Le­es ko­lo­ni­träd­gård i Hus­by. Där har hen­nes man Cha byggt ett li­tet hus och där od­lar de blom­mor, frukt och grön­sa­ker. – Här är vi he­la som­ma­ren, sä­ger hon, och vi­sar det lil­la bib­li­o­tek hon har in­ne i ko­lo­nistu­gan.

Woo-Bock Lee ar­be­tar i pap­per från mull­bärs­trä­dets bark. Pap­per som hon hit­tar i fle­ra hund­ra år gam­la ki­ne­sis­ka och ko­re­ans­ka böc­ker.

– Jag har ett an­tik­va­ri­at i Se­oul som sam­lar böc­ker åt mig. Jag an­vän­der ba­ra böc­ker som är tra­si­ga, det är ju själ­va pap­pe­ret jag vill åt.

Hon be­ar­be­tar bok­si­dor­na, an­vän­der en del av dem som de är, and­ra klip­per hon sön­der och tvin­nar till trå­dar. Pap­pe­ret har långa fib­rer och med trå­dar­na byg­ger hon fri­ståen­de verk, som en bland­ning av må­le­ri och skulp­tur. Det är ett ar­be­te som tar myc­ket tid. – Men tid har jag gott om. När Woo-Bock Lee stu­de­ra­de konst i Se­oul på 1960-ta­let läng­ta­de hon till Eu­ro­pa. Hon läs­te frans­ka och vil­le till Pa­ris.

– Men mi­na för­äld­rar kun­de in­te be­ta­la en så­dan re­sa, så istäl­let fick jag ar­be­te på Syd­ko­re­as am­bas­sad i Vi­et­nam. Där kun­de jag öva frans­ka med den vi­et­na­me­sis­ka per­so­na­len.

Woo-Bock Le­es plan var att spa­ra peng­ar och re­sa till Pa­ris. Men så träf­fa­de hon Cha, en lands­man som ar­be­ta­de som chauf­för till en mi­nis­ter. Han var på väg till Stock­holm och tyck­te att hon skul­le föl­ja med.

– Vår förs­ta dejt var i en taxi, skrat­tar Woo-Bock Lee. Och jag följ­de med, tänk­te att det är in­te så långt till Pa­ris från Stock­holm.

Väl i Stock­holm sök­te hon till Konst­fack och blev an­ta­gen ome­del­bart. Men hon vil­le in­te ge upp sin dröm.

– Jag res­te iväg och stu­de­ra­de konst i Pa­ris ett halv­år, men se­dan åter­vän­de jag till Stock­holm igen. Tänk­te att jag kan åter­vän­da när jag vill.

Men Woo-Bock Lee blev kvar i Sve­ri­ge. Hon gif­te sig med Cha och de fick tre barn. I 40 år bod­de de i Hus­by.

– Jag vil­le gif­ta mig och ha fa­milj. Många konst­nä­rer av­står från barn, men det vil­le in­te jag.

När bar­nen var små ar­be­ta­de Woo-Bock Lee som hem­språks­lä­ra­re och tolk. Hon be­rät­tar med kär­lek om åren i Hus­by, hur he­la kvar­te­rets barn lek­te och gran­nar­na kom från he­la värl­den.

– Från bör­jan var det ba­ra vi, en finsk fa­milj och res­ten var svens­kar. Se­dan kom chi­le­nar­na, ju­go­sla­ver­na, ira­ki­er­na och so­ma­li­er­na. Al­la flyt­ta­de där­i­från, ba­ra vi blev kvar.

Men i år har pa­ret Lee läm­nat Hus­by för in­ners­tan. Den om­hul­da­de ko­lo­ni­lot­ten är fort­fa­ran­de län­ken till de­ras gam­la om­rå­den.

– Jag ha­de ing­en tan­ke på att flyt­ta, trod­de att jag skul­le dö här. Men nu blev det an­norlun­da. Jag äls­kar den här plat­sen och det här lan­det.

Woo-Bock Lee har ställt ut sin konst över he­la värl­den, och ock­så till­de­lats ett Grand Prix i Pa­per Art. Hen­nes man är den som byg­ger ra­mar­na till hen­nes verk, el­ler mon­te­rar de ställ­ning­ar i stål­tråd som be­hövs för att ver­ken ska lyf­ta.

– Ja, ut­an ho­nom ha­de mitt ar­be­te va­rit omöj­ligt. Han gör allt och har all­tid stått bakom mig.

Den 8 ok­to­ber öpp­nar ut­ställ­ning­en ”40 år i Hus­by” i Hus­by konst­hall.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

HUS­BY. I fy­ra de­cen­ni­er bod­de fa­mil­jen Lee i Hus­by. I ok­to­ber stäl­ler Woo-Bock Lee ut si­na verk på Hus­by konst­hall.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

PAP­PER. Woo-Bock Lee till­ver­kar si­na konst­verk i pap­per. Hon an­vän­der bok­si­dor i gam­la böc­ker, gjor­da av mull­bärs­trä­dets bark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.